R.5. Yerel ve Bölgesel Yönetim

EPSU Kongresi 2009

{{ A. 8-11 Haziran 2009 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen 8. Kongrede bir araya gelen EPSU’ya bağlı sendikalar şu kararları almışlardır:}}

1. Avrupa dayanışma, eşit erişim, evrensellik, süreklilik, uyumluluk, ödenebilirlik, yakınlık, sosyal ortaklık ve demokratik kontrol gibi ortak ilke ve değerlere dayalı kaliteli yerel kamu hizmetleri için olumlu bir gündeme ihtiyaç duymaktadır;

2. Yerel özerk yönetim ve yerel demokrasi toplumlarımızın temel ilkeleridir. Vatandaşlar, işçiler ve iş dünyası dinamik, sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumlara dayanır. Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetim yapıları ve yeterlikleri konusundaki çeşitlilik zayıf değil güçlü bir yöndür;

3. Bütünleşik yerel ve bölgesel kalkınma girişimleri, sürdürülebilir kalkınma için mevcut stratejilerin bir parçası olarak, aynı zamanda da demografik değişim ve yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek açısından gittikçe daha da önem kazanacaktır. Dolayısıyla yerel kamu hizmetleri yaşam kalitesi, hizmet sunumunun yakınlığı, yerel demokrasi ve katılım, bölgesel kalkınma ve sosyal uyum için büyük önem taşımaktadır;

4. Yerel ve bölgesel yönetim sektörü yeterli, iyi eğitimli, motive ve yüksek ücretli personele ihtiyaç duymaktadır. Bu, iyi ve şeffaf bir yönetim ile bilgi, istişare ve müzakereye ilişkin sendikal hakları, güçlü bir sosyal diyalog ve toplu pazarlığı, her türlü güvensiz ve istikrarsız istihdam biçimlerinin sonlandırılmasını gerektirmektedir;

{{B. 8. Kongre, EPSU ve bağlı sendikalara şu çağrılarda bulunmuştur:}}

5. Kaliteli yerel kamu hizmetleri
AB politika önerileri ve Avrupa Adalet Divanı içtihadından kaynaklananlar da dahil olmak üzere, yerel ve bölgesel yönetimin önündeki güçlüklere karşı koordineli bir yanıt geliştirmek;

6. Özellikle Kamu Hizmetleri Protokolü temelinde, AB düzeyindeki yatay yasal hükümleri desteklemeye yönelik genel EPSU stratejisine katkıda bulunmak ve ‘Kaliteli kamu hizmetleri’ konusunda bir Eylem Programı talep etmek. Sendikalar yerel ve bölgesel düzeyde, kaliteli kamu hizmetleri konusunda işverenler ve kamu otoriteleri ile Protokol’de belirtilen ilkeleri destekleyebilecek nitelikte ortaklıklar veya sözleşmeler geliştirmelidir;

7. Aşağıda belirtilen yollarla, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik girişimleri desteklemek ve hizmetlerin pazarlaştırılmasını önlemek:
- Yerel ve bölgesel düzeyde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik politika ve eylemler geliştirmek;
- Kamu hizmetlerinin kurum bünyesinde karşılanmasının önemini vurgulamak;
- Kamu Özel Ortaklıkları, dışarıdan hizmet alımı, özelleştirme ve diğer özel tedarik biçimlerine ilişkin doğru ve erişilebilir eleştirilerde bulunmak;
- İşçi ve vatandaşların Kamu Özel Ortaklıklarındaki hak ve menfaatlerini güçlendirmenin yanı sıra, kamu-kamu işbirliği, belediyeler arası işbirliği, yeniden belediyeleştirme gibi alternatifleri teşvik etmek;
- AB Temel Haklar Şartı ve 94 sayılı ILO Sözleşmesi temelinde kamu ihaleleri sözleşmelerine sosyal ve çevresel kriterlerin de dâhil edilmesi için baskı oluşturmak;

- Yolsuzlukla mücadele etmek ve iyi yönetim, şeffaflık, demokratik kontrol ve işçiler, temsilcileri ve kullanıcıların kaliteli kamu hizmetlerinin organizasyonu, sunulması ve değerlendirmesine katılımının önemini vurgulamak;
- İş kalitesini arttırmak amacıyla hayat boyu öğrenme ve yeterlik stratejileri geliştirmek;

8. Farkındalığı ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi konusundaki kararlara katılımı teşvik etmek üzere, kamu hizmetlerinin daha fazla özelleştirilmesine karşı çıkmak ve kaliteli yerel kamu hizmetleri için sivil toplumla ittifaklar kurmak.

9. Ücret ve çalışma koşulları
Yerel ve bölgesel yönetim sektöründeki tüm işçilerin örgütlenme, toplu pazarlık ve sendikal eylem özgürlüğüne sahip olmasını sağlamak;

10. Yerel ve bölgesel yönetim, belediye kurumları ve yerel kamu hizmetleri konusunda faaliyet gösteren özel şirket çalışanlarının, emekli maaşları da dahil olmak üzere, iyi ücret ve çalışma koşullarına sahip olmaları için çaba göstermek ve aşağıda sendikal öncelikler olarak belirlenen konularda Daimi Komitede çalışmalar gerçekleştirmek:
- Çalışma ve çalışma zamanının düzenlenmesi
- Sağlık ve güvenlik
- Ücret ve kariyer yapıları
- Yerel ve bölgesel yönetim hizmetleri yeniden yapılandırıldığı veya düzenlendiğinde ücret ve çalışma koşullarının korunması
- Eşit değerde iş için eşit ücret
- İstihdam durumu ve atipik çalışma (özellikle istikrarsız işlerde çalışanları istikrarlı ve kalıcı sözleşmelere transfer etmek yoluyla);

11. Kilit AB sosyal direktiflerinin uygulanmasını izlemek ve takip etmek;

12. Sosyal diyalog ve toplu pazarlık
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile süregelen sosyal diyalogu güçlendirmek. Daimi Komite özellikle şunları gerçekleştirmelidir:
- Tüm ülkelerin sosyal diyalogda temsil edilmesini sağlamak
- Ortak metinlerin uygulanmasını geliştirmek ve takip etmek
- EPSU ve CEMR üyeleri arasında ulusal diyalogu teşvik etmek
- Sendikalar arasında işbirliği yoluyla tüm ülkelerde sektörel sosyal diyalog ve toplu pazarlığı güçlendirmek
- Ulusal teamüller doğrultusunda, tüm yerel yönetim çalışanlarının toplu sözleşme veya yasal hükümler kapsamında olmasını sağlamak;

13. Yerel demokrasi, finans ve sorumluluk
Aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, bilgi alışverişi ve yerel demokrasi konusunda politikalar geliştirilmesini desteklemek:
- Yeterlik ve sorumlulukların farklı yönetim düzeyleri arasında tahsis edilmesi
- Hizmetlerin sunulması, organizasyonu ve finansmanı konusunda yerel yönetim özerkliği

10 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmiştir.
<doc15304|left>