R.2. Toplu Pazarlık ve Sosyal Diyalog

EPSU Kongresi 2009

{{A. 8-11 Haziran 2009 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen 8. Kongrede bir araya gelen EPSU’ya bağlı sendikalar aşağıdaki ilke ve amaçları taahhüt altına almışlardır:}}

1. Sendikal haklar, toplu pazarlık ve sosyal diyalog Avrupa sosyal modelinin bir parçası olarak geliştirilmeli ve işverenlerin doğrudan saldırıları, kamu hizmetlerinin piyaslaştırılması ve dışarıdan hizmet alımı ve özelleştirmenin etkisi karşısında savunulmalıdır;

2. EPSU, kamu sektörü çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. EPSU, Avrupa’nın her ülkesinde mevcut olan kötü çalışma koşulları, düşük ücret ve ücret eşitsizliğine karşı mücadele etmek için harekete geçecektir. Bunun için sendikaların her düzeyde toplu pazarlık ve sosyal mevzuat yoluyla koordineli bir eylem gerçekleştirmesi gerekmektedir;

3. Sosyal adalet, sendika ve insan haklarının Avrupa’da ve diğer yerlerde rekabet ilkeleri ve ticarette öncelikli olmasını sağlamak. EPSU, iç pazar ve rekabet ilkelerinin, hakların kullanımını sınırlamak ve AB içinde, AB dış politikasında veya Avrupa’daki diğer devletler tarafından, sosyal adaletin sağlandığı topluma ulaşma yolundaki ilerlemeleri sınırlamak amacıyla kötüye kullanılmasını değil, sosyal adaletin sağlandığı bir topluma katkıda bulunmasını arzu etmektedir;

4. Sosyal damping toplu pazarlıkla sağlanan korunmayı yok ettiğinden, küresel rekabet şu anda kamu sektörü çalışanları üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır. Ayrıca, şu açıktır ki, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon kontrol politikası, ulusal hükümetlere özellikle kamu sektöründeki ücret artışlarının kısıtlanması yönünde yaptığı çağrıyla, ücret kısıtlamalarına odaklanmaktadır.

5. Toplu pazarlık, sosyal düzenleme için her zamankinden daha da önemli bir araç haline gelmiştir ve sektörler arasında, sektör içinde ve şirket düzeyinde kamu hizmeti çalışanlarının daha iyi ücret ve çalışma koşullarına kavuşabilmelerinin bir yoludur; aynı zamanda, daha adil gelir dağılımının sağlanmasına ilişkin önemli bir mekanizmadır;

6. Güçlü ve etkili sendikal örgütlenme, toplu pazarlık için temel teşkil etmektedir. Sendikalar çalışan erkek ve kadınların ihtiyaçlarına yanıt verilmesini sağlarlar ve istismarı önlemek için çalışanlar lehine bir denge unsuru görevi üstlenirler; çalışanların ihtiyaçlarına yönelik toplu pazarlık kampanyaları çalışanların sendikalara dâhil olması ve örgütlenmesine yönelik kilit araçtır; etkili endüstriyel ilişki sistemlerinin kurulması sendikalar ile işverenlerin ortak sorumluluğudur. İşverenler yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde güçlü ilişkiler kurulmasını sağlayarak toplu pazarlığa katkıda bulunmalıdır;

7. Güvencesiz çalışma ile mücadele, göçmen işçilerin korunması ve iş yerinde her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla toplu pazarlığı kullanmak;

8. Avrupa kamu hizmetlerinde Endüstriyel İlişkilerdeki konumumuzu güçlendirmek, toplu pazarlık ve aktif iş piyasası politikaları arasında koordinasyonu artırmak ve kendiliğinden ortaya çıkan Avrupa endüstriyel ilişkiler sisteminin gelişimini etkilemek. Bu, ticaretin önündeki engeller ve hareketliliğin giderek azalması ile Avrupa ekonomisindeki entegrasyonun artması doğrultusunda gereklidir. Avrupa Merkez Bankası müdahalelerinin ücret politikası ile Avrupa Adalet Divanının son dönemdeki davalarda yargı sürecine müdahalesi (Laval, Viking, Rüffert örneklerinde olduğu gibi) olumsuz unsurlar arasında yer almaktadır. Olumlu unsurlar arasında ise, sektörel ve sektörler arası düzeyde Avrupa sosyal diyaloğu kapsamında yapılan anlaşmalar, kazanılan konumlar ve çok uluslu şirketler ile Avrupa Çalışma Konseyleri ile yapılan uluslararası anlaşmalar yer almaktadır.

{{B. 8. Kongre, EPSU ve bağlı sendikalara şu çağrılarda bulunmuştur:}}

9. Avrupa’da sosyal adalet ve sendika ve insan haklarına saygı için mücadele etmek; bu ilkelerin AB Antlaşmalarında temel şart olarak yer alması. Avrupa Adalet Divanı içtihadı, AB mevzuatında işçi haklarına yeterli önem verilmediğini ortaya koymuştur. Sendikaların sosyal dampingi önlemek amacıyla üyelerinin çıkarlarını korumasına ve göçmen ve yerleşik işçilerin Avrupa’nın her yerinde yaşama ve çalışma koşulları konusunda eşit muamele görmesi için mücadele etmesine izin verilmemektedir. EPSU, ilgili ILO sözleşmelerinin sosyal Avrupa politikasının bir parçası haline getirilmesi için mücadele edecektir. Avrupa Komisyonu ve Konseyi, iç pazar ve rekabet ilkelerini sendikal hakların kullanımını kısıtlayıcı biçimde kötüye kullanacak ve sosyal hedefleri ikinci plana alacak olursa, Sosyal Avrupa’yı ileri sürecek kapsamlı bir sosyal gündem oluşturulana kadar EPSU, iç pazar ve AB entegrasyonu yolunda her tür ilerlemeye karşı çıkacaktır.

10. Reel ücret artışlarını gerçekleştirmek ve reel ücret artışları için düzenlenen ETUC Ücret kampanyasına tam katılım sağlamak, [enflasyon ve genel verimlilik artışları ve özel sektör ücretleri arasındaki karşılaştırılabilirlik doğrultusunda (ayrıca ETUC ve önceki EPSU Kongre dokümanlarına bakınız)] iş kalitesi, ücret ve çalışma koşullarının kalitesi ile kamu sektörü çalışanlarının yaşam kalitesinin sonuçta birbirleri ile bağlantılı olduğunu vurgulamak;

11. Ücret almayan ve ödenmeyen ücretlerini geri alma mücadelesinde olan çalışanlar ve sendikalarını desteklemek;

12. Avrupa çapında kamu hizmeti çalışanlarının ücret ve çalışma koşullarında gelişmeler kaydetmek ve özelikle de kadın ve erkekler arasında eşit ücret sağlamak ve EPSU Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda asgari ücretleri arttırmak suretiyle düşük ücret sorununu ele almak üzere kampanyalar yürütmek (ulusal yasal asgari ücret sistemini kullanan ülkelerde bunlar en az %60’a tekabül etmelidir ve toplu sözleşmelerde yer alan asgari ücretler aylık maaşların en az %70’ine denk gelmelidir);

13. Herkes için kamu emekli maaşı sistemleri ve iyi emekli maaşını savunmak, emekli maaşlarındaki gelişmeleri izlemek ve 2004 EPSU Kongresi’nde emekli maaşlarıyla ilgili alınan kararı uygulamak;

14. Aşağıdaki başlıklarla ilgili olarak toplu pazarlık hedefleri geliştirmek:
- Çalışma süresi
- İş yerinde sağlık ve güvenlik
- İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması
- İşin kalitesi
- Becerilerin ve yaşam boyu öğrenimin geliştirilmesi
- Demografik değişim, işgücü piyasasına genç ve yaşlı çalışanların dahil edilmesi
- İklim değişikliği
- İşyerinde her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını önlemek ve bunlarla mücadele etmek
- İş sahibi olmak ve daimi iş sözleşmesini istikrarsız işe karşı en iyi koruma yöntemi olarak teşvik etmek
- Geçici ve yarı zamanlı sözleşmeler dahilinde istihdam edilen çalışanların haklarını güçlendirmek
- Uygun olduğu takdirde yeni konular üzerinde çalışmaya başlamak;

15. Gerekli belgelere sahip olmayanlar da dahil olmak üzere göçmen çalışanların işverenler tarafından ve bürolar aracılığıyla istismar edilmesini engellemek, nitelikli işgücü, yasal göç ve toplu pazarlık konusundaki eksiklikler arasındaki ilişkilerin üzerinde daha fazla durmak; işyerinde menşe ülkesine bakılmaksızın herkese eşit muamele göstermek;

16. Kamu ihale sözleşmelerinde istihdam koşulları konusunda standartlar olmasını sağlamak ve işverenlere karşı koordineli yaklaşımlar geliştirmek; dışarıdan hizmet alımı ve özelleştirmenin toplu pazarlık ve iş kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olmasını engellemek; EPSU faaliyet alanındaki büyük Avrupalı şirketlerle işe başlayarak ve bu eylemleri AB hukukuyla bütünleştirerek şirketlerin ticari sözleşmelerine dâhil edilecek model niteliğindeki ihale hükümleri geliştirmek;

17. Şirketler ve Avrupalı işverenler ile ortak konum oluşturma veya sözleşme yapmada, dışarıdan hizmet alımı kontrol listesini tam olarak kullanmak;

18. Doğrudan veya dolaylı olarak ETUC aracılığıyla, gelişmekte olan Avrupa Endüstriyel İlişkiler Sistemini ele almak ve bu yolla Avrupa sendika federasyonları ve uluslar ötesi sendika eylemlerinin tanınmasını sağlamak. Avrupa İş Mahkemesi veya benzer bir kurum kurulması yönündeki talebimizi tekrar vurguluyoruz;

19. [email protected] haber bülteni, yıllık rapor, internet sitesi ve veritabanı aracılığıyla çalışma koşulları, toplu pazarlık ve sosyal diyalog gelişmeleri konusundaki bilgilerin izlenmesi, alışverişi ve analizini geliştirmek; tüm bağlı sendikaların [email protected] ağında tam olarak temsil edilmesini sağlamak; buna ayrılan kaynakları arttırmak; üye toplantılarında toplu pazarlık gelişmelerini göz önünde bulundurmak;

20. Üye sendikaların EPSU çatısı altında gerçekleşen toplu pazarlık girişimlerinin (bölgesel ve sektörel) koordinasyonunu desteklemek, kolaylaştırmak ve bunlara katılım sağlamak;

21. EPSU, kamu hizmetleri çalışanlarını olumlu etkileyecek bir Avrupa istihdam, ekonomi ve kamu finansı politikası talep etmektedir. EPSU’nun söz sahibi olmasını ve sendikalara danışılmasını sağlamak üzere, EPSU bu tür politikaları desteklemek ve EPSU’ya Komisyon, EcoFin Konseyi, Eurozone maliye bakanları ve Avrupa Merkez Bankası karşısında ETUC ekonomi politikası koordinasyonu ve ETUC temsilciliğinde etkili bir rol üstlenmek için gerekli değerlendirmeyi yapmak üzere ekonomistler ve diğer uzmanlardan oluşan bir ağ kurulmasını seçeneğini göz önünde bulunduracaktır;

22. Kararlaştırılan metinlerin daha iyi uygulanması ve değerlendirilmesi yoluyla ve ihtiyaç duyulduğu takdirde ulusal düzeyde kapasiteyi arttırma yolu da dahil olmak üzere, Avrupa sosyal diyalogunun etkisini güçlendirmek için ortak strateji ve girişimler geliştirmek; EPSU daimi komiteleri aracılığıyla sektörel sosyal diyaloğa dahil edilebilecek politikalar geliştirmek ve bir Avrupa sosyal diyaloğu hedeflemek ve sosyal diyaloğu desteklemek için mevcut kaynakları arttırmak üzere sektörler arasında bunu etkili bir şekilde koordine etmek ve ilgili durumlarda stratejik sektörlerin hangileri olduğuna karar vermek. EPSU, iyi (sosyal diyalog) uygulama örneklerinin AB ve ötesindeki sendikalara nasıl yardımcı olabileceğini göz önünde bulunduracaktır;

23. Sektörel sosyal diyalogların sonuçlarını ve bunların kilit EPSU hedeflerine ulaşılmasındaki etkisini, ulusal düzeydeki sosyal diyaloğun sonuçlarının kullanılmasını ve 2013 yılına kadar buna tahsis edilen kaynakları değerlendirmek;

24. Çok uluslu şirketler ve ilgili sendikalarla Avrupa Çalışma Konseyleri (EWC) kurmak ve bu şirketlerdeki uluslar ötesi sendika ağlarını geliştirmek amacıyla, ilgili faaliyetlerinin sürekli koordinasyonunu sağlamak; Şirket ve sektörel analiz konusunda sendikalara yardımcı olarak, sendikalar ve EWC’lere destek sağlayarak ve EWC ile ilgili konularda EPSU politikaları geliştirerek EWC koordinatörleri ağını daha da geliştirmek; Federasyon ve sendikaların rolünü belirleyerek ve müzakere prosedürlerini deneyip yeniden değerlendirerek, özellikle de müzakere edilmiş uluslararası sözleşmeler doğrultusundaki eğilimlere yanıt vermek;

{9 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmiştir}
<doc15303|left>