R.1. Kaliteli Kamu Hizmetleri – Kaliteli Yaşam

EPSU Kongresi 2009

{{A. 8-11 Haziran 2009 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen 8. Kongrede bir araya gelen EPSU’ya bağlı sendikalar şu kararları almışlardır:}}

1. Kamu sektörü, sosyal uyuma ve Avrupalı vatandaşların temel haklarının yerine getirilmesine katkıda bulunması ile Avrupa sosyal modelinin güçlü ve vazgeçilmez bir parçasıdır, çünkü:
- Kaliteli kamu hizmetleri toplumun tüm üyeleri için büyük önem taşımaktadır: vatandaşlar, işçiler, işyerleri ve göçmen ve yoksullar gibi hassas gruplar için;
- Kamu hizmetleri rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sosyal ve bölgesel uyumun yanı sıra dayanışma, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık gözetmeme gibi ortak değerlere de katkıda bulunmaktadır;
- Kamu hizmetleri ve duyarlı bir kamu sektörü, demografik değişim ve iklim değişikliğinin yarattığı büyük zorluklarla başa çıkmada esastır.

2. EPSU alanında kaliteli kamu hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm seviyelerdeki kamu otoritelerinin dayanışma, eşit erişime yönelik ortak ilke ve değerlere saygı, evrensellik, devamlılık, uyumluluk, ödenebilirlik, yakınlık, sosyal ortaklık ve demokratik kontrole dayalı kamu hizmetlerinin finansmanı, düzenlenmesi ve arzı için sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir.

3. Olumlu bir Avrupa gündemi ile kamu hizmetlerinin AB dâhilinde ve haricinde piyasalaştırılması önlenmelidir. EPSU kamu sektöründe, Kamu Özel Ortaklıkları da dahil olmak üzere, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi ve işçiler üzerinde olumsuz etkiye sahip özelleştirme, dışarıdan hizmet alımı ve çeşitli şekillerdeki piyasalaştırmaya karşı çıkmaya devam edecektir. Kamu hizmetlerinin, toplumsal dayanışmayı ve bu hizmetlere erişimi zayıflatacak şekilde sunulmasına yönelik değişiklikleri kabul edemeyiz. Olumlu bir Avrupa gündemi ayrıca su, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında AB’deki sektörel serbestleştirmeyi engellemelidir.

4. Kamu sektörü yeterli, iyi eğitimli, motive ve yüksek ücretli personele ihtiyaç duymaktadır. Bu, iyi ve şeffaf bir yönetim ile bilgi, istişare ve müzakereye ilişkin sendikal hakları gerektirmektedir. Ayrıca, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde her türlü güvencesiz ve istikrarsız istihdam biçimlerini sonlandırmanın yanı sıra, iş ve aile yaşamının uzlaştırılmasını da desteklemeye yönelik önlemler alınmasını gerektirmektedir.

{{B. 8. Kongre, EPSU ve bağlı sendikalara şu çağrılarda bulunmuştur:}}

5. Kamu hizmetleri için AB düzeyinde yatay yasal hükümlerin yürürlüğe koyulmasına yönelik çağrılarını sürdürmek ve 2008 yılında 27 AB hükümeti tarafından kabul edilen kamu hizmetleri Protokolüne dayalı ‘kaliteli kamu hizmetleri’ konusunda bir AB Eylem Programının geliştirilmesini talep etmek. Program, kamu hizmetleri değerleri ile dayanışmaya dayalı finansman, kalite standartları ve kriterleri, işçi ve vatandaşların katılımı ve değerlendirme ilkeleri temelinde farklı seviyelerdeki kamu hizmetlerini geliştirmeye yönelik somut hedef ve amaçlar ortaya koymalıdır. Program aynı zamanda Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları’nda (EPA) da göz önünde bulundurulmalıdır. Kamu otoritelerini dayanışmaya dayalı kamu hizmetleri geliştirme konusunda teşvik eden izleme ve destek araçları bu sürece eşlik etmelidir.

6. Örneğin aşağıda belirtilenlere yönelik düzenleme ve/veya sözleşmeler ortaya koyulması için baskı yapmak:
- İçtihat hukukunda kamu hizmetlerinin ‘kurum bünyesinde’ sağlanmasını ifade eden tanımların genişletilmesi;
- Toplumlar arası işbirliği gibi kamu-kamu işbirliğinin teşvik edilmesi;
- Toplu sözleşmeler ve kamu ihaleleri sözleşmelerinde yer alan çevresel kriterler dâhil olmak üzere, sosyal kriterlerin içerilmesi için kapsamın genişletilmesi;
- Yolsuzlukla mücadele edilmesi ve iyi yönetim, şeffaflık, demokratik kontrol ve işçiler, temsilcileri ve kullanıcıların kaliteli kamu hizmetlerinin organizasyonu, sunulması ve değerlendirmesine katılımının desteklenmesi;
- Genel menfaat kriterlerinin e-Devlet için de geçerli olmasının sağlanması;
 Devletlerin evrensel ve temel hakları destekleme konusundaki sorumluluklarının desteklenmesi (örneğin her çocuğun kaliteli bir çocuk bakımına erişim hakkı);
- Örneğin hayat boyu öğrenme ve yeterliklerin geliştirilmesi, cinsiyet eşitliği ve herkes için fırsat eşitliği aracılığıyla iş kalitesinin artırılması;
- Yalnızca ekonomik performansı değil aynı zamanda kaliteyi de göz önünde bulunduran verimlilik göstergelerin geliştirilmesi.

7. Kamu hizmetleri ilke ve değerlerinin AB politika ve faaliyetlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Makro-ekonomik politika, Avrupa Yapısal Fonları (ESF) ve (örneğin, Avrupa Komşuluk Politikası, AB-Rusya diyalogu, Balkan İstikrar Paktı, Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları veya Hizmet Ticareti Genel anlaşması (GATS) ile ilgili) dış politika da dâhil olmak üzere tüm politikalar kaliteli kamu hizmetlerinin geliştirilmesine sağladıkları katkı temelinde değerlendirilmelidir.

8. Dayanışmaya dayalı finansman sistemlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi yoluyla, kamu hizmetleri ve kamu sektöründe (gider olarak değil yatırım olarak) yeterli kamu harcaması yapılması için baskı oluşturmak. EPSU, kamu hizmetlerinin finansmanı ile ilgili vergilendirme, şeffaflık ve milli gelirin adil dağıtılması gibi konularda çalışmalar yürütmelidir.

9. İzin belgelerine sahip olmayanlar da dâhil olmak üzere, göçmenlerin istismardan korunması ve ihtiyaçları olan hizmetlere erişimlerinin sağlanması için faaliyete geçmek.

10. Araştırma, eğitim, bilgi alışverişi, farkındalık arttırma, sivil toplum kuruluşlarıyla ittifak oluşturma ve kaliteli kamu hizmetlerine yatırım mücadelesi ve Kamu Özel Ortaklıkları dahil olmak üzere çeşitli türlerdeki pazarlaştırmaya karşı kampanya faaliyetlerine kaynak sağlamaya devam etmek.

11. Kar amaçlı olmayan sektörün (dernekler, kooperatifler, sosyal girişimler) kamu sektörünün yerine geçmemesini değil, kamu sektörüne destek olmasını sağlamaya yönelik koordineli bir strateji geliştirmek; kamu hizmeti sunan özel sektör firmalarındaki çalışanların istihdam koşullarını geliştirmek.

12. Kaliteli kamu hizmeti boyutunu EPSU’nun sektörel çalışmaları ve toplumsal diyaloğu ile bütünleştirmek. EPSU, örneğin kamu sözleşmeleri ve imtiyazları konusunda ortak duruş sergilemek üzere, ilgili Avrupa sendikaları federasyonları ile kamu hizmetleri konusunda daha iyi yapılandırılmış bir işbirliği oluşturmak için çalışacaktır.

{10 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmiştir.}
<doc15278|left>