R.7. Allmännyttiga verk

{{A. EPSU:s medlemsförbund, samlade till sin 8:e kongress i Bryssel 8-11 juni 2009, förbinder sig till följande principer och mål:}}

{{1. }} Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster. Dessa tjänster ska ha rimligt pris, vara tillgängliga och av hög kvalitet. EPSU föredrar offentligt ägande och offentlig kontroll av allmännyttiga företag. Det är bästa garantin för att ge Europas medborgar och företag säkert och rent dricksvatten, effektiva avloppstjänster, trygg el- och gasförsörjning samt hållbar avfallshantering. EPSU och dess medlemsförbund verkar för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls och arbetar för detta tillsammans med det civila samhället och användargrupper. EPSU förbinder sig att vidta åtgärder och driva kampanj för att stödja fackföreningar vars medlemmar är anställda vid allmännyttiga företag i offentlig eller privat ägo. Dessa arbetstagare vid allmännyttiga företag tillhandahåller tjänsterna. Arbetet med att främja allmänintresset är därför kopplat till jobb av kvalitet, säkra arbetsplatser och rimliga löner och villkor;

{{2. }} Klimatförändringen är den stora utmaningen för dagens och framtida generationer. EPSU vill att klimatförändring beaktas med klara och ambitiösa mål i EU:s politik och lagstiftning, utvecklingssamarbete och investeringsbeslut. Principer för en korrekt övergång till ett samhälle med små eller utan kolutsläpp, baserat på alternativ sysselsättning och utbildning, bland annat för de arbetstagare som drabbas, ska ingå i EU-politiken;

{{3.}} EPSU förkastar en fortsatt avreglering av energi-, avfalls- och vattentjänster till följd av EU:s inre marknad eller GATS, på grund av dess konsekvenser för priser, investeringar, arbetstagare och medborgare. EPSU förespråkar att allmännyttiga företag tillämpar kostnadsbaserade, inte marknadsbaserade, priser;

{{4.}} Europa behöver en gemensam energipolitik som tar itu med klimatförändringen och minskar utsläpp av växthusgaser, främjar förnybara energikällor, erkänner vikten av energihushållning och gör stora offentliga investeringar i forskning och utveckling av ny teknik samt minskar Europas beroende av fossila bränslen, vilket bidrar till trygg energförsörjning. Europas energipolitik ska vara demokratisk och erkänna lokala och nationella nivåers roll vid fastställandet av bränslemixen. EPSU vill ha en energipolitik med rättvisa och rimliga priser för alla användare som skyddar låginkomstanvändarnas intressen;

{{5.}} En vattenpolitik baserad på att vatten är en mänsklig rättighet, underställd höga kvalitetsnormer till ett pris som folk har råd med, som samtidigt tar hänsyn till att de fattigaste och mest utsatta personerna i samhället behöver skyddas. Vattensektorn måste därför förbli eller, i föreliggande fall, återgå i offentlig ägo. EPSU anser att rationell vattenanvändning, kontroll av flodavrinningsområden, säker slambehandling, stränga normer för förorenande ämnen och offentlig kontroll av detta med nollvision för föroreningar vid källan samt deltagande av facket och allmänheten tack vare mekanismer för medbeslutande;

{{6. }} Avfallshierarkin för att förhindra, återanvända, återvinna, omvandla avfall till energi och slutligen deponera får stöd. Principenom att förorenaren betalar, i skyddssyfte och med hårda och straffrättsliga sanktioner, producentansvar och närhetsprincipen (det vill säga, avfall ska behandlas där det uppstår) är viktiga principer för all policy. Bättre folkhälsa och miljöskydd är i slutändan kopplade till arbetstagarnas arbetsmiljö;

{{7.}} Påminner om de politiska ståndpunkter som EPSU har antagit för energi, vatten och avfall under förra kongressperioden och att de även fortsättningsvis är relevanta för EPSU:s framtida utarbetande av policy för allmännyttiga företag.

{{B. Den 8:e kongressen uppmanar EPSU och medlemsförbunden att:}}

{{8.}} {{Vatten}}

Utveckla alliansen med vattenaktivistnätverk som förespråkar offentliga vattentjänster, fortsätta att kritiskt analysera utvecklingen av vattentjänster i Europa tillsammans med PSIRU och andra, stödja fackföreningar som motarbetar privatisering av vatten- och reningsverk, motverka Europeiska kommissionens insatser för att kommersialisera vattentjänster, till exempel genom ett direktiv om koncessioner eller åtgärder mot torka och översvämningar, uppmärksamma vikten av fortsatta investeringar och kvalificerad personal för tjänster av kvalitet, samt fokusera på klimatförändringens konsekvenser för vatten- och avloppstjänster;

{{9.}} Ta initiativet till en namninsamling i syfte att samla in en miljon underskrifter för vatten som en mänsklig rättighet och om att vatten inte är till salu, baserat på nationella aktioner för att få brett offentligt stöd under 4 veckor i maj 2010, samt bjuda in andra vattenaktivistgrupper att delta, samtidigt som man avsätter resurser för att utveckla kampanjmaterial, ge stöd till EPSU:s sekretariat och inrätta en styrgrupp för kampanjen.

{{10. }} {{Energi}}

Kritiskt analysera konsekvenserna av den inre marknaden för el och gas för arbetstagare och medborgare, för investeringar och priser; kräva en ingående och oberoende europeisk översyn av erfarenheterna av avreglering; påtala den möjliga motsägelsen mellan å ena sidan avreglering och å andra sidan investeringar och trygg energiförsörjning, reflektera över sätt att skapa ett europeiskt överföringsnät och driva kampanj för offentligt ägande av distributions- och överföringsnät; motarbeta en uppdelning av produktion och distribution av överförings- och distributionsnät; delta i regionala marknadsinstitutioner; kampanj för demokratisk kontroll av tillsynsmyndigheter på nationell och europeisk nivå genom allmänhetens deltagande och rådgivande organ (där bland annat facket företräds);

{{11.}} Utveckla ett europeiskt socialt kapitel som införlivas i EU:s energipolitik och erkänner viktiga frågor som bland annat bränslefattigdom och kostnadsbaserad prissättning, arbetsmiljö, rörlighet och kompetens, social dialog och kollektivförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter;

{{12.}} Kräva åtaganden från regeringar och EU om omfattande offentliga investeringar i forskning och utveckling av förnybara energikällor och i synnerhet förnybar baslast, teknik som bidrar till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp samt i kompetens och kvalifikationer;

{{13. }} Erkänna att bränslemixen är ett nationellt val med gränsöverskridande och europeiska konsekvenser för säkerhet och trygghet, resursanvändning och bortskaffande av avfall och att det därmed finns behov av att analysera hur ren teknik inverkar på kompetensen, för att garantera högkvalificerad arbetskraft för all energiteknik;

{{14.}} Utveckla EPSU:s energipolitik ytterligare genom att fokusera på att organisera arbetstagare inom energitjänster och förnybara energikällor;

{{15.}} Stödja fackets deltagande i sydösteuropeiska energigemenskapen (länderna i västra Balkan och Ukraina, Georgien, Moldavien, Turkiet) i och med samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding) om energigemenskapens sociala aspekter och i synnerhet de nationella sociala handlingsplanerna; bygga upp regionala fackliga nätverk inom energigemenskapen;

{{16. }} Efterfråga ett socialt kapitel i EU:s externa energipolitik och EU:s energidialog med Ryssland, Ukraina och andra länder; eftersträva större deltagande i energidialogen från samtliga fackförbund, på en nivå som kan jämföras med företagens.

{{17.}} {{Avfall}}

Ge en analys av den europeiska avfallsstrategin och följderna av ramdirektivet om avfall för arbetstagare och hur facket kan använda dessa för att förbättra utbildning och arbetsmiljö samt minska konkurrens baserad på arbetsvillkor;

{{18. }} Övervaka avfallsarbetarnas anställning, lön och villkor, fastlägga utbredningen av hänsynslös konkurrens, inrätta ett forum för avfallssektorns fackföreningar, som möjliggör regelbundna utbyten och gemensamma aktioner; överväga möjligheten att organisera en regelbunden årlig aktionsdag för att få till stånd en dialog mellan arbetsmarknadens parter, minska antalet olyckor och få rimliga minimilöner för sektorn.

{{19. }} {{Samordning av avtalsförhandlingar}}

Öka samordningen av kollektivavtalsutveckling på nationell nivå, i allmännyttiga och multinationella företag, i synnerhet inom el och naturgas. Fokusera mer på nationell/regional nivå, i allmännyttiga och multinationella företag. Arbeta i riktning mot gemensamma kampanjer kring frågor som bland annat utläggning av verksamhet, samordna aktioner och bidra till bättre lön och villkor för arbetstagare. Allt för att förebygga social dumpning och skydda rätten att förhandla om och underteckna kollektivavtal;

{{20. }} Utveckla gemensamma arbetsmetoder, till exempel stadgan for gränsöverskridande solidaritet i en integrerad industri och naturgasstadgan;

{{21.}} Främja principer för rättvis en övergång i Europas energipolitik i samarbete med EFS; eftersträva I. ett betänkande från Europaparlamentet om klimatförändringens sysselsättningsdimension och kompletterande åtgärder, till exempel rörlighet, utbildning och erkännande av kvalifikationer. II. diskussion i europeiska ekonomiska institutioner om hur en sådan policy är kopplad till ekonomiskt stöd. III. diskussion med europeiska arbetsgivare inom naturgas och el som leder fram till en gemensam hållning;

{{22.}} Jämföra hur allmännyttiga företag ställer sig till företagens sociala ansvar (CSR); se till att facket erkänns och försöka förhandla om företagens sociala ansvar i företag och på europeisk branschnivå.

{{23. }} {{Europeisk dialog mellan arbetsmarknadens parter}}

Fortsätta den europeiska sociala dialogen inom el och naturgas, se till att man behandlar ämnen som kan medföra verkliga fördelar för arbetstagarna, inte undvika konflikt och betona vikten av att nationella fackförbund och arbetsgivare genomför europeiska ståndpunkter av; inleda en dialog mellan parterna i avfallssektorn tack vare en medlembaserad kampanj som bygger upp stöd i offentliga och privata bolag. Reflektera över inrättandet av en kommitté för europeisk social dialog i vattensektorn.

{{24.}} {{Multinationella företag}}

Fortsätta med kontakterna i EPSU:s nätverk för EWC-samordnare och arbeta för att inrätta företagsråd i alla multinationella företag inom el och naturgas senast 2010; arbeta för att inrätta företagsråd i samtliga multinationella företag inom avfall senast 2012;

{{25. }} Forska om multinationella allmännytiga företag och följa utveckling som rör företagen, deras dotterbolag och sektorerna. Forskningen bidrar till att avgöra vilka företag som uppfyller kriterierna för europeiska företagsråd och ger information till fackförbunden och EPSU när man inriktar sig på företag i syfte att vidta åtgärder.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}
<doc14387|left>

More like this