R.6. Resolution om statlig och europeisk förvaltning

{{A. EPSU:s medlemsförbund, samlade till sin åttonde kongress i Bryssel 8-11 juni 2009, erkänner att:}}

{{1. }} Europeiska unionens allt större inverkan på centrala förvaltningar kräver ett samordnat kritiskt svar, i likhet med vad som skedde med direktivet om tjänster på den inre marknaden. Att bibehålla en effektiv offentlig tjänstesektor, finansierad med allmänna medel, är avgörande för ett demokratiskt samt socialt, miljömässigt och ekonomiskt rikt samhälle, i hela Europa och förvisso hela världen;

{{2. }} Det som utmärker sådana civila tjänster är välutbildad och välbetald personal i tillräcklig omfattning, en ledning som känner socialt ansvar och en arbetsmarknadsdialog med oberoende och representativa fackföreningar, som åtnjuter fullständiga anställningsrättigheter, bland annat rätt till information, samråd och förhandlingar om lön, anställningsförhållanden och arbetsvillkor och reformer av offentliga sektorn, samt rätt att vid behov vidta stridsåtgärder;

{{3. }} EPSU:s medlemmar kritiserar den privata sektorns allt större roll i utbudet av offentliga tjänster och upprepar sitt krav på horisontella rättsliga villkor på EU nivå om offentliga tjänster som skulle konsolidera den rättsliga grundvalen för offentlig verksamhet utanför det konkurrensutsatta området, samtidigt som subsidiariteten ges utrymme. Samtidigt som den privata sektorn, när den är ordentligt reglerad, har en väsentlig roll i en blandekonomi, visar erfarenhet och etik på att den inte kan ersätta de centrala offentliga förvaltningarnas viktigaste funktioner, som är att tillförsäkra trygghet - social, fysisk och rättslig, rättvisa och jämlikhet för det allmännas väl, inte kommersiell vinst för några få;

{{4.}} Centrala statsförvaltningars kvalitet kräver stabilitet och förutsägbarhet, parlamentarisk kontroll och balans samt oberoende utvärderingar, grundade på offentliga tjänsteprinciper som t.ex.solidaritet, lika tillgång, allmängiltighet, kontinuitet, rimliga priser, närhet, socialt partnerskap och demokratisk kontroll;

{{5.}} De fortsatta angreppen på offentliganställdas löner, antal och profil, som karikeras att de utgör en ”ekonomisk börda” är oacceptabla. Statliga och EU-förvaltningar utgör en del av lösningen för att klara av Europas största utmaningar;

{{6.}} Det framgångsrika arbetet med att formalisera den europeiska dialogen mellan arbetsmarknadens parter i statlig förvaltning mellan EPSU-ledda TUNED – fackets delegation för statlig och europeisk förvaltning – och EUPAN – nätverket för EU:s offentliga förvaltning – åtminstone delvis har kunnat genomföras, tack vare bättre arbetsrelationer mellan arbetsgivarna och de fackliga grupperingar som företräder civiltjänstemän i hela Europa, EU:s allt större inflytande och behovet av att utveckla ett eget branschspecifikt gensvar;

{{7.}} Ser fram emot ett positivt resultat av försöket med en formell social dialog 2008-2009. De åtar sig att utveckla sitt samarbete för att, inom ramen för EPSU, driva facklig verksamhet som föreslår alternativa lösningar till en politik som medför en tillbakagång för offentliga tjänster.

{{B. Den 8:e kongressen uppmanar EPSU och medlemsförbunden inom statlig och europeisk förvaltning att:}}

{{8.}} {{Fackliga rättigheter och social dialog}}<br>
Främja fackliga rättigheter för offentliganställda på nationell och EU-nivå enligt EU:s stadga för grundläggande rättigheter och andra relevanta europeiska och internationella stadgar och konventioner. Fackliga rättigheter i somliga länder kränks framför allt på grund av otillräckliga sanktioner när arbetsgivaren har fientlig inställning till facket, samt alltför breda definitioner av ”väsentliga (offentliga) tjänster” på nationell nivå där grundläggande fackliga rättigheter är begränsade;

{{9. }} Övertyga representanter för EUPAN att inrätta en arbetsgivarorganisation på EU nivå och att formalisera den branschvisa sociala dialogen i syfte att utarbeta en positiv dagordning för reform och sociala miniminormer inom statlig förvaltning;

{{10.}} Förbinda sig att både upprätthålla EPSU:s ledande roll i egenskap av representativ röst för offentliganställda i hela Europa och stärka relationerna till andra grupper;

{{11.}} Genom avtalsförhandlingar och/eller lagstiftning föra kampanj för skälig lön, inklusive pension, och skäliga villkor för alla, lika lön för likvärdigt arbete för män och kvinnor, i synnerhet genom könsneutral arbetsvärdering, samt arbetsplatser utan diskriminering på grund av kön, etniskt/nationellt ursprung, funktionshinder, ålder, sexuell läggning och fackligt medlemskap.

{{12. }} {{Statlig sektor av kvalitet}}<br>
Flytta den aktuella debatten från prestationer och produktivitet till en dagordning för kvalitet och social rättvisa i centrala offentliga förvaltningar, och reagera på EU:s initiativ och rättspraxis i enlighet med detta;

{{13.}} Främja regeringars och EU-institutioners roll vad gäller tillsyn, säkerhet och efterlevnad av lagstiftning genom att utveckla gemensamma principer mot korruption och för god samhällsstyrning, insyn och öppenhet, e-förvaltning och offentlig finanser av kvalitet;

{{14.}} Kritiskt utvärdera medverkan av privata och tredje (ideella) sektorn liksom förmedlingar;

{{15.}} Höja profilen för en oberoende, resursstark, tillgänglig och representativ civilförvaltning, som en del av EPSU:s krav på horisontella rättsliga villkor på EU nivå för offentliga tjänster och därtill hörande handlingsprogram om offentliga tjänster av kvalitet, som baseras på Protokollet om offentliga tjänster, som de 27 EU regeringarna enades om under 2008;

{{16. }} Fortsätta att samordna information om kollektivförhandlingar i Europa och bygga upp starkare relationer, även bilateralt, mellan motsvarande grupper av europeiska offentliganställda, med avsikt att förbättra arbetsvillkor, tackla reformer och ge EPSU en konkretare profil;

{{17.}} Bidra till att utarbeta en policy, i samarbete med andra fasta kommittéer, om omfördelande skattesystem och offentliga investeringar i offentliga tjänster i Europa.

{{18. }} {{Kommitténs struktur}}<br>
Inrätta ett mentorsystem för ungdomar i kommittén, där yngre företrädare deltar i kommitténs möten och/eller andra NEA-relaterade aktiviteter åtminstone en gång per år;

{{19. }} Öka kvinnornas deltagande i kommittén och alla dess aktiviteter med målet att uppnå en jämn könsfördelning i enlighet med EPSU:s stadgar.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}

<doc14386|left>

More like this