R.5. Lokal och regional förvaltning

{{A. EPSU:s medlemsförbund samlade till sin åttonde kongress i Bryssel den 8-11 juni 2009 erkänner att:}}

{{1.}} Europa behöver en positiv dagordning för lokal samhällsservice av hög kvalitet, grundad på gemensamma principer och värden, bland annat solidaritet, lika tillträde, universalitet, kontinuitet, anpassningsbarhet, rimliga priser, närhet, socialt partnerskap och demokratisk kontroll;

{{2.}} Lokalt självstyre och lokal demokrati är hörnstenar för våra samhällen. Medborgare, arbetstagare och företag är beroende av dynamiska, hållbara och integrerande samhällen. Mångfalden av lokala och regionala förvaltningsstrukturer och att kompetens i Europa är en styrka, inte en svaghet;

{{3.}} Integrerade lokala och regionala utvecklingsinitiativ kommer att bli allt viktigare i strategier för hållbar utveckling och även för att möta demografiska förändringar och behoven hos en allt äldre befolkning. Lokala offentliga tjänster är därför avgörande för livskvaliteten, tillgång till tjänster i närheten, lokal demokrati och deltagande, territoriell utveckling samt social sammanhållning;

{{4.}} Lokal och regional förvaltning behöver ett tillräckligt antal välutbildade, motiverade och välbetalda medarbetare. Detta kräver en bra och öppen ledning samt fackliga rättigheter som rätt till information, samråd och förhandling, en stark dialog mellan arbetsmarknadens parter och avtalsförhandlingar, samt stopp för alla former av osäker och otrygg sysselsättning.

{{B. Den åttonde kongressen uppmanar EPSU och medlemsförbunden att:}}

{{5.}} {{Lokala offentliga tjänster av hög kvalitet}}<br>
Ta fram ett samordnat svar på de utmaningar som lokal och regional förvaltning står inför, inklusive de som följer av EU-förslag och rättspraxis från EG-domstolen;

{{6.}} Bidra till EPSU:s övergripande strategi för horisontella bestämmelser på EU-nivå, framför allt baserade på protokollet om offentliga tjänster, samtidigt som man begär ett handlingsprogram för ”offentliga tjänster av hög kvalitet. På lokal och regional nivå bör facket utveckla partnerskap eller avtal mellan arbetsgivare och offentliga myndigheter för offentliga tjänster av hög kvalitet som kan understödja principerna som fastställs i protokollet;

{{7.}} Stödja initiativ i syfte att förbättra offentliga tjänster och motarbeta kommersialisering av tjänster, bland annat genom att:
-* utveckla policy och åtgärder för att förbättra offentliga tjänster på lokal och regional nivå
-* insistera på vikten av offentliga tjänster i egen regi
-* tillhandahålla precis och tillgänglig kritik av offentlig-privata partnerskap (PPP), utläggning av verksamhet, privatisering och andra former av privat tillhandahållande
-* främja alternativ, till exempel samarbete mellan offentliga organ, mellankommunalt samarbete, återkommunalisering samt stärka arbetstagarnas och medborgarnas rättigheter och intressen i PPP
-* arbeta för att sociala och miljökriterier införlivas i kontrakt för offentlig upphandling, baserat på EU:s sociala stadga för grundläggande rättigheter och ILO-konvention 94
-* tackla korruption och stödja god förvaltning, öppenhet och insyn, demokratisk kontroll, opartiskhet, samt användarnas och arbetsmarknadsparternas deltagande i tillhandahållandet av lokal samhällsservice av kvalitet
-* utveckla strategier för livslångt lärande och kompetens i syfte att förbättra arbetets kvalitet;

{{8.}} Motarbeta ytterligare privatisering av offentliga tjänster och bygga upp allianser med det civila samhället som stödjer lokal samhällsservice av kvalitet, stimulera medvetenhet och deltagande i beslut som rör utvecklingen av offentliga tjänster;

{{9.}} {{Lön och arbetsvillkor}}<br>
Säkerställa att alla arbetstagare i kommunal förvaltning åtnjuter föreningsfrihet, rätt till avtalsförhandlingar och fackliga aktioner;

{{10.}} Eftersträva bra lön och arbetsvillkor, inklusive pensioner för arbetstagare i lokal och regional förvaltning, kommunala organisationer och privata företag verksamma inom lokala offentliga tjänster; och arbeta med frågor som facket prioriterar i fasta kommittén, det vill säga:
-* organisation av arbete och arbetstid
-* arbetsmiljö
-* lön och karriärstrukturer
-* skydd av lön och arbetsvillkor när lokala och regionala förvaltningstjänster omstruktureras eller omorganiseras
-* lika lön för likvärdigt arbete
-* anställningsstatus och atypiskt arbete, i synnerhet genom att flytta arbetstagare från otrygga arbeten till fasta tillsvidarekontrakt;

{{11.}} Övervaka hur EU:s viktiga sociala direktiv genomförs och följs upp;

{{12.}} {{Social dialog och avtalsförhandlingar}}<br>
Stärka den pågående sociala dialogen med Europeiska rådet för kommuner och regioner (CEMR). I synnerhet bör fasta kommittén:
-* se till att alla länder är representerade i dialogen mellan arbetsmarknadens parter
-* förbättra genomförandet av gemensamma texter och göra uppföljningar
-* stimulera nationell dialog mellan EPSU:s och CEMR:s medlemmar
-* stärka den branschvisa sociala dialogen och kollektiva avtalsförhandlingar i alla länder genom fackligt samarbete
-* se till att samtliga kommunalanställda täcks av kollektivavtal eller lagbestämmelser, enligt nationell praxis;

{{13.}} {{Lokal demokrati, finanser och ansvar}}<br>
Stödja informationsutbyte och utveckling av policy för lokal demokrati, inklusive:
-* fördelning av kompetens och ansvar mellan olika förvaltningsnivåer
-* lokala förvaltningars oberoende vad gäller tillhandahållande, organisation och finansiering av tjänster.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}
<doc14385|left>

More like this