Ramavtal om att förebygga skador orsakade av nålar och andra vassa medicinska instrument på sjukhus och i hälso- och sjukvårdssektorn

<img14282|center>

{(17 juli 2009)}

{{Förord:}}

1. Hälsa och säkerhet på arbetet är en fråga som borde vara viktig för alla inom sjukoch hälsovårdssektorn. Att vidta åtgärder för att förhindra och skydda mot onödiga skador vid ett korrekt utförande kommer att ha en positiv effekt på resurserna;

2. Arbetares hälsa och säkerhet är av största vikt och hänger nära samman med patienternas hälsa. Detta ökar vårdens kvalitet;

3. Uppläggningen av handlingsprogrammet och implementeringen när det gäller medicinska vassa instrument bör föregås av en social dialog;

4. HOSPEEM och EPSU, de erkända europeiska sociala parterna inom sjuk- och hälsovårdssektorn har kommit överens om följande:

{{Allmänna överväganden:}}

1. Med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen och i synnerhet artikel 138 och 139 (2) i detsamma;

2. Med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om införande av åtgärder för att uppmuntra förbättringar när det gäller säkerheten och hälsan för arbetare på arbetet;

3. Med beaktande av rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa för arbetares användning av arbetsutrusning på arbetet;

4. Med beaktande av direktiv 2000/54/EG från Europaparlamentet och rådet av den 18 september 2000 om skydd av arbetare mot risker som är relaterade till exponering för biologiska medel på arbetet;

5. Med beaktande av gemenskapens strategi 2007-2012 för hälsa och säkerhet på arbetet;

6. Med beaktande av direktiv 2002/14/EG från Europaparlamentet och rådet av den 11 mars 2002 där ett allmänt ramverk för information och samråd med anställda inom Europeiska gemenskapen fastställs;

7. Med beaktande av resolutionen från Europaparlamentet av den 6 juli 2006 om att skydda europeiska sjukvårdsarbetare mot blodburna infektioner på grund av nålsticksskador (2006/2015(INI));

8. Med beaktande av det första och andra steget i Europakommissionens
samrådsförfarande om att skydda europeiska sjukvårdsarbetare mot blodburna infektioner på grund av nålsticksskador;

9. Med beaktande av resultaten från EPSU-HOSPEEM:s tekniska seminarium om nålsticksskador av den 7 februari 2008;

10. Med beaktande av rangordningen av de allmänna skyddsprinciperna som anges i artikel 6 i rådets direktiv 89/391/EEG samt under beaktande av de förebyggande åtgärder som beskrivs i artikel 3, 5 och 6 i direktiv 2000/54/EG;

11. Med beaktande av de gemensamma ILO/WHO-direktiven om hälsovård och HIV/AIDS och av ILO/WHO-direktiven om profylax efter exponering för att förebygga HIVinfektion;

12. Full hänsyn tas till befintlig nationell lagstiftning och nationella kollektivavtal;

13. Åtgärder måste vidtas för att bedöma omfattningen av förekomsten av skador på grund av vassa instrument inom sjuk- och hälsovårdssektorn och vetenskapliga belägg visar att förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder avsevärt kan reducera förekomsten av
olyckor och infektioner;

14. En komplett riskbedömning är en förutsättning för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra personskador och infektioner;

15. Arbetsgivarna och arbetarnas hälso- och säkerhetsrepresentanter måste samarbeta för att förebygga och skydda arbetare mot skador och infektioner på grund av medicinska vassa instrument;

16. Sjukvårdsarbetare är den primära gruppen men inte de enda som berörs av skador på grund av vassa instrument;

17. Studenter som genomgår klinisk utbildning som en del av sin utbildning betraktas inte som arbetare enligt detta avtal men de måste täckas av de förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som sammanfattas i detta avtal med skyldigheter som regleras i den
nationella lagstiftningen och gällande rutiner;

Slutgiltigt avtal på samtliga EPS-språk:

<doc14275|left><doc14395|left><doc14277|left>
<br class="clear"/>

<doc14278|left><doc14279|left><doc14280|left>