Ramavtal om att förebygga skador orsakade av nålar och andra vassa medicinska instrument på sjukhus och i hälso- och sjukvårdssektorn

(4 augusti 2009) Vi har nöjet att informera er om att ovanstående ramavtal undertecknades den 17 juli av Karen Jennings, ordförande i EPSU:s kommitté för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, samt av Godfrey Pereira, generalsekreterare för HOSPEEM, Europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus och hälso- och sjukvård, i närvaro av kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, Vladimir Spidla samt Anne-Marie Perret, EPSU:s ordförande. Både EPSU:s och HOSPEEM:s beslutsfattande organ har ställt sig bakom avtalet och undertecknandet avslutar sex månaders förhandlingar. Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett särskilt tack till EPSU:s förhandlingsdelegation för deras värdefulla bidrag och sakkunskap utan vilka vi inte hade kunnat uppnå detta avtal. Avtalet bidrar verkligen till att förbättra arbetsvillkoren för miljontals arbetstagare inom hälso- och sjukvård, inom och utanför Europeiska unionen. Avtalet har en holistisk grundinställning och kopplar riskexponering/bedömning till arbetsmiljön, samt betonar vikten av en välorganiserad arbetsmiljö med bra resurser. I form av ett direktiv blir avtalet bindande lag i EU:s medlemsstater samt i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avtalet kan också användas som modell för att förbättra relevanta arbetsmiljöbestämmelser i Europa överlag. Med detta brev bifogas ett exemplar av det undertecknade avtalet. Avtalet kommer att översättas till samtliga EU-språk. EPSU ser till att texten översätts till ryska.

Avtalets innehåll:

  • Allmänna bestämmelser: Avtalet beskrivs i förhållande till relevanta EU-arbets-miljödirektiv, i synnerhet rådets direktiv 2000/54/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet. Hänvisningen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 som inrättar en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen är också viktig. Sist men inte minst hänvisas till ILO/WHO:s gemensamma riktlinjer om sjuk- och hälsovård och HIV/AIDS och ILO/WHO:s gemensamma riktlinjer om postexpositionsprofylax för att förebygga HIV-smitta.
  • Syfte: uppnå en så säker arbetsmiljö som möjligt och förebygga att arbetstagare skadas tack vare en helhetssyn för riskbedömning, riskförebyggande, utbildning, information, medvetandehöjande och övervakning.
  • Tillämpningsområde: samtliga arbetstagare vid sjukhus och inom hälso- och sjukvård, samt alla som är underställda arbetsgivarnas ledning och övervakning; arbetstagare inklusive praktikanter och lärlingar och tillfälligt anställda. Studenter i klinisk utbildning betraktas inte som arbetstagare i detta avtal, men avtalet stipulerar ”att de bör omfattas av de förebyggande och skyddsåtgärder som beskrivs”.
  • Definitioner: vi har ansträngt oss för att få en så bred täckning som möjligt, så att arbetstagare inbegriper alla anställda hos en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar på sjukhus och i hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster och aktiviteter liksom uthyrningspersonal och tillfälligt anställda. Fokus ligger på en åtgärdshierarki, organiserad efter vad som är effektivast för att undvika, undanröja och minska risken för skada eller infektion.
  • Principer: man framhäver vikten av skyddad välutbildad resursstark vård-personal, vilket anses vara väsentligt för att förebygga risken för skada och infektion orsakade av vassa medicinska instrument; att förebygga exponering; skyddsombudens roll; avtalet fastställer en hierarki för att undanröja och förebygga risker; vikten av medvetandegörande och en ”attityd som inte skuldbelägger”.
  • Riskbedömning: omfattar att fastställa exponering, inse vikten av en väl-organiserad arbetsmiljö med bra resurser; den skall beakta teknik, arbetsorganisation, arbetsvillkor, kvalifikationsnivåer, arbetsrelaterade psykosociala faktorer.
  • Eliminera, förebygga och skydda: Det är viktigt att avtalet stipulerar att flergångsnålar omedelbart ska förbjudas. Säkra rutiner för att använda och göra sig av med vassa medicinska instrument samt kontaminerat avfall måste införas. Onödig användning av vassa medicinska instrument elimineras; det måste finnas tekniskt säkra behållare för bortskaffande av vassa medicinska instrument och injiceringsutrustning så nära som möjligt de områden som har bedömts och där vassa instrument används eller förekommer. Tillgång till gratis vaccinering i händelse av skada för alla arbetstagare och studenter.
  • Vikten av information, medvetandegörande, utbildning och rapportering utvecklas ur alla olika aspekter.
  • Gensvar och uppföljning: åtgärder för att vårda skadade arbetstagare, inklusive tillgång till postexpositionsprofylax rådgivning för arbetstagare vid behov och garanterad medicinsk vård. Rehabilitering, fortsatt sysselsättning och ersättningsmöjligheter enligt nationella och/eller branschspecifika avtal eller lagar.
  • Genomförande: en klausul om bevarande av skyddsnivå garanterar att detta avtal inte påverkar tillämpningen av befintliga och framtida nationella och gemenskapsbestämmelser som är fördelaktigare. I och med överföringen till ett rådsdirektiv blir avtalet bindande lag.

Uppföljning:

Båda parter har bett Europeiska kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder enligt artikel 139, andra stycket i Europeiska fördraget. Vi har informerats om att Europaparlamentet och rådet bör avsluta behandlingen av avtalet före årets slut. Praxis är att dessa institutioner ombes att avge ett yttrande, men inte kan ändra textens sakinnehåll. Under hösten kommer vi att utforska hur ramavtalet bäst kan spridas, detta även tillsammans med Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao. Idealiskt ska samtliga arbets-platser inom hälso- och sjukvård ha vårt avtal. Det är också viktigt att nationella arbetsmarknadsparter deltar i överföringen till nationell lagstiftning. Språkversioner av avtalet kommer att granskas av nationella arbetsmarknadsparter och jämföras med den engelska originaltexten.

Bästa hälningar

Untertecknat slutgiltigt avtal (på samtliga EPS-språk)