R.A.3. Likalön i kvinnodominerade branscher - Undanröj löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher och sektorer

{{1.}} De som arbetar inom branscher och verksamheter där de flesta anställda är kvinnor har lägre lön än de som arbetar inom branscher och verksamheter där de flesta anställda är män. De som arbetar i kvinnodominerade verksamheter behöver tillåtas få större löneökningar än de som arbetar i mansdominerade verksamheter så att löneskillnaderna kan undanröjas. För att lyckas åstadkomma den förändringen krävs att vi kan åstadkomma breda allianser av berörda fackliga organisationer från såväl den offentliga som den privata sidan.

{{2.}} I många länder är förhållandena i yrke efter yrke, i bransch efter bransch de att de anställda i kvinnligt dominerade branscher har lägre lön än sina kollegor i manligt dominerade branscher.

{{3.}} Dessa konstaterade löneskillnader gäller för snart sagt alla anställda i de kvinnodominerade branscherna, oavsett privat eller offentlig verksamhet, oavsett yrke och oavsett kön. Lönerna i kvinnodominerade verksamheter är generellt sett helt enkelt alltid lägre än i mansdominerade verksamheter.

{{4.}} Det finns alltså en betydande strukturell skillnad mellan olika verksamheter som skapar oförklarliga och oacceptabla löneskillnader mellan olika anställda i samma yrke beroende på om de arbetar i manligt eller kvinnligt dominerade branscher.

{{5.}} För att lyckas åstadkomma varaktiga förändringar av dessa förhållanden behövs att kvinnligt dominerade branscher under några år tillåts få högre löneökningsnivåer än manligt dominerade branscher och att dessa högre löneökningsnivåer används på ett målmedvetet sätt för att minska generella löneskillnader mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher.

{{6.}} Åtgärder av det slaget ställer krav på en bred uppslutning av berörda parter, såväl bland fackliga organisationer som bland arbetsgivarorganisationer. Åtgärderna behöver vara accepterade av de flesta parter, även från manligt dominerade branscher, för att undvika att kraven på åtgärder endast framstår som smala särintressen. Om många står bakom de åtgärder som föreslås finns det god grund för att åtgärderna kan bli lyckade, utan att skapa kompensationskrav från manligt dominerade branscher.

{{7.}} Det blir nödvändigt att skapa breda allianser bland berörda fackliga organisationer för att vi ska kunna få de bästa möjligheter att kunna åstadkomma de varaktiga förändringar av lönerelationerna mellan manligt och kvinnligt dominerade branscher som vi strävar efter. Det bästa vore om vi tillsammans med andra berörda organisationer kunde formulera gemensamma målsättningar och skapa gemensamma strategier för att nå målen.

{{Kongressen uppmanar EPSU till:}}

{{8.}} Att ett tillägg görs till resolutionen om lika löner och till EPSU:s lönepolitik med innebörden att det inte är acceptabelt att lönerna i kvinnligt dominerade branscher är lägre än i manligt dominerade branscher och att sådana löneskillnader ska undanröjas, samt

{{9.}} Att som metod anvisa nödvändigheten att söka breda allianser i syfte att tillsammans med andra berörda fackliga organisationer formulera gemensamma krav.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}
<doc14391|left>