R.A.1. Stärka europeiska fackförbund i offentliga sektorn

Den fortsatta globaliseringen och europeiska integrationsprocessen leder till snabba omfattande sociala förändringar, och har konsekvenser för fackets funktionssätt och framtid på nationell nivå, och i sista hand även för EPSU på europeisk nivå.
De tydligaste trenderna som medför förändringar är:

{{1. Ökad komplexitet och dynamik i samhället}}

Allt större skillnader mellan enskildas intressen och önskemål leder till att enskilda ingår i flera grupper. Samhällsgrupper blir mindre, mer dynamiska, får brokigare sammansättning, och är därför svårare att uppfatta och hantera. Denna effekt förstärks av processen för fri rörlighet för personer, varor och tjänster inom EU.

{{2. Enskildas och gruppers intressen blir allt viktigare}}

Solidariteten mellan enskilda och grupper och det sociala kollektivet är starkare när det finns en koppling mellan personliga (grupp) intressen och kollektivet.

{{3. Ändrad efterfrågan på arbetsmarknaden}}

Utvecklingen av en europeisk kunskapsbaserad ekonomi leder, bland annat, till ökad efterfrågan på högutbildade personer, digitalisering av enkla förvaltningsuppgifter och överföring av arbete till låglöneländer. På grund av detta utsätts personer med mindre utbildning för allt större påtryckningar.

{{4. Den direkta konsekvensen av starkare marknadskrafter och privatisering}} är flexiblare anställningsvillkor på arbetsmarknadens lägre nivåer.

{{5. Längre förväntad livslängd och samhällets åldrande}} tvingar vårt samhälle att ta itu med framtida arbetsmarknadsunderskott.

{{6. Den ständigt växande digitaliseringen}}

Digitaliseringen av samhället, till exempel e-förvaltning, kommer att fortsätta i snabb takt, vilket innebär att arbete som idag fortfarande utformas av mänskliga aktioner kommer att försvinna. Digitaliseringen påverkar även mönstren för kommunikation mellan människor. Bristande tillgång till den digitala världen är ett hinder för socialt deltagande.

{{7. Hållbarhetens allt större betydelse}}

På grund av klimatförändringen och att naturresurser blir mindre tillgängliga, fäster samhället större vikt vid hållbarhet.

{{8. Vad innebär dessa trender för fack¬et och EPSU?}}

Vi vet att alla EPSU-förbund försöker att hantera en oviss representativitet. Medlemmarna blir färre både i antal och i olika grupper och sektorer. Vi fackförbund har ett stort ansvar och måste vara redo att syna oss själva och vårt fackliga arbete. Om fackets verksamhet ska vara effektiv måste vi fokusera på fackets TILLVÄXT, för att upprätthålla kontakten med alla anställda och sektorer. Om facket vill behålla kontakten med anställda och förbli representativa för alla grupper och sektorer, måste vi göra förändringar för att bli attraktivare för befintliga och potentiella medlemmar.
Tillväxt, genom att man på dagordningen tar upp frågor som verkligen är viktiga för arbetstagarna. Dessa centrala frågor måste uppdateras och prövas på olika sätt. Det finns behov bland medlemmarna som vi av tradition inte har arbetat med.
Tillväxt, tack vare nya former av facklig verksamhet inriktade på yngre generationer samt specifika grupper, exempelvis de som inte har fast jobb, och teman.
Om vi ska kunna rekrytera fler medlemmar, måste det stå klart för alla som vill gå med i en fackförening, vad vi inom facket gör och hur vi arbetar för arbetstagares behov.

{{9. Vad göra?}}

För att utveckla den här processen, ber kongressen EPSU att fungera som en stimulerande och motiverande motpart, med fokus på tillväxt! Det är därför vi ber kongressen:
-# Att låta tillväxt (av EPSU i sin helhet och enskilda förbund) vara prövostenen för alla EPSU:s val beträffande politik och kampanjverksamhet.
-# Att använda EPSU som en plattform för bästa praxis, nya strategier och förnyelseformer som leder till tillväxt, samtidigt med inriktningen på ömsesidigt utbyte. I syfte att utarbeta denna platform, ber vi att en konferens organiseras kring temat tillväxt, som lägger grunden för vidare utveckling av plattformen. Dessutom ska frågan ”hur uppnå tillväxt och hur stärka varandra” finnas på EPSU:s dagordning.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}
<doc14389|left>