R.2. Resolution om avtalsförhandlingar och social dialog

{{A. EPSU:s medlemsförbund, samlade till sin 8:e kongress i Bryssel 8-11 juni 2009 förbinder sig till följande principer och mål}}:

{{1.}} Fackliga rättigheter, avtalsförhandlingar och social dialog behöver utvecklas och försvaras som en del av den europeiska sociala modellen och med tanke på arbetsgivarnas direkta angrepp, marknadsorienteringen av offentliga tjänster samt konsekvenserna av outsourcing och privatisering;

{{2.}} EPSU arbetar för att förbättra offentliganställdas arbetsförhållanden och lön. EPSU kommer att mobilisera för att bekämpa dåliga arbetsförhållanden, låg lön, och orättvisa löneskillnader som existerar i alla europeiska länder. Detta kräver samordnade åtgärder av facket på alla nivåer genom avtalsförhandlingar och social lagstiftning;

{{3.}} Säkerställa att principer för social rättvisa, fackliga och mänskliga rättigheter har företräde framför konkurrensregler och handel, i Europa och annorstädes. EPSU eftersträvar att reglerna för den inre marknaden och konkurrens bidrar till ett socialt rättvist samhälle, inte att reglerna missbrukas och används felaktigt för att begränsa dessa rättigheter och framstegen mot ett socialt rättvist samhälle inom EU, i EU:s externa politik, eller av andra europeiska regeringar;

{{4.}} Global konkurrens har nu en direkt inverkan på offentliganställda eftersom social dumpning undergräver det skydd som ges av kollektivavtal. Dessutom står det nu klart att Europeiska centralbankens politik för att kontrollera inflationen har fokuserat på löne-återhållsamhet, genom att nationella regeringar uppmanas att inskränka löneökningar, huvudsakligen i den offentliga sektorn;

{{5.}} Mer än någonsin tidigare är avtalsförhandlingar ett grundläggande verktyg för social reglering och ett sätt att erhålla och garantera rimliga löner och arbetsvillkor för offentliganställda på branschövergripande, branschvis och företagsnivå. Det är också en viktigt mekanism för att uppnå rättvis inkomstfördelning;

{{6.}} Starka och effektiva fackliga organisationer är avgörande för avtalsförhandlingar. Facket svarar på arbetande män och kvinnors behov, och förebygger exploatering genom att fungera som motvikt till arbetsgivarna. Avtalsförhandlingskampanjer som tar hänsyn till arbetstagarnas behov är ett mycket viktigt verktyg för att rekrytera och organisera arbetstagare fackligt; uppbyggnaden av effektiva system för partsrelationer är fackets och arbetsgivarnas gemensamma ansvar. Arbetsgivarna måste bidra till kollektiva avtalsförhandlingar som garanterar starka relationer mellan de lokala, nationella och europeiska nivåerna;

{{7.}} Använda avtalsförhandlingar för att bekämpa otrygga arbetstillfällen, skydda migrerande arbetstagare och eliminera alla former av diskriminering på arbetsplatsen;

{{8.}} Föra fram våra ståndpunkter på relationerna mellan arbetsmarknadens parter vid Europas offentliga tjänster, öka samordningen av avtalsförhandlingar och aktiv arbetsmarknadpolitik samt påverka utvecklingen av det europeiska systemet för parts-relationer som oreglerat växer fram. Detta är nödvändigt på grund av den europeiska ekonomin integreras alltmer när hinder för handel och rörlighet allt eftersom försvinner. Negativa inslag är Europeiska centralbankens ingrepp i lönepolitiken och EG-domstolens rättsliga ingripande, som i de aktuella domstolsmålen (bland annat Laval, Viking, Rüffert). Positiva inslag är avtal och ståndpunkter som tillkommit i den europeiska sociala dialogen på branschspecifik och branschövergripande nivå, gränsöverskridande avtal i multinationella bolag samt arbetet i Europeiska företagsråd.

{{B. Den 8:e kongressen uppmanar EPSU och medlemsförbunden att:}}

{{9.}} Kämpa för social rättvisa och respekt för fackliga och mänskliga rättigheter i Europa, samt att dessa principer förankras som primärlagstiftning i EU:s fördrag. EG-domstolens senaste rättspraxis har visat att EU:s lagstiftning inte tar tillräcklig hänsyn till arbetstagarnas intressen. Fackföreningar får inte ta till vara sina medlemmars intressen för att undvika social dumpning, kämpa för likabehandling av migrerande och lokala arbetstagare och förbättra levnads- och arbetsvillkor för arbetstagare över hela Europa. EPSU kommer att kämpa för att de relevanta ILO-konventionerna blir del av politiken för ett socialt Europa. Om Europeiska kommissionen och rådet missbrukar reglerna för den inre marknaden och konkurrens i syfte att begränsa fackliga rättigheter och låta sociala mål stå tillbaka, kommer EPSU att motarbeta ytterligare steg i riktning mot en inre marknad och EU-integration, tills dess att en betydande socialpolitisk dagordning införs som för det sociala Europa framåt;

{{10.}} Uppnå reallönehöjningar och delta fullt ut i EFS lönekampanj för reallönehöjningar [i linje med inflation och allmänna produktivitetsökningar samt jämförbara med löner i privata sektorn, se även dokument från EFS och tidigare EPSU-kongresser] för att föra fram att arbete av kvalitet, lön och arbetsvillkor av kvalitet samt livskvalitet för offentliganställda står i förbindelse med varandra;

{{11.}} Stödja arbetstagare och deras fackföreningar som inte får lön och kämpar för att erhålla löner som inte har betalats ut;

{{12.}} Föra kampanj för bättre lön och arbetsvillkor för offentliganställda i hela Europa, och i synnerhet för att uppnå lika lön mellan män och kvinnor samt tackla låga löner genom att höja minimilöner enligt de mål som fastställts av EPSU:s styrelse – i land som använder nationella lagstadgade minimilöner ska dessa uppgå till minst 60% och minimilön i kollektivavtal till minst 70% av den genomsnittliga månadslönen. EPSU bör granska arbetsgivarnas strategier för att inte betala ut minimilön;

{{13.}} Försvara offentliga pensionssystem och rimliga pensioner för alla, övervaka pensionsutvecklingen och genomföra EPSU:s kongressresolution om pensioner från 2004;

{{14.}} Utveckla avtalspolitiska mål för gällande:
-* arbetstid
-* arbetsmiljö
-* möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv,
-* arbete av kvalitet,
-* bättre kompetens och livslångt lärande
-* demografiska förändringar och integrering av yngre och äldre arbetstagare på arbetsmarknaden
-* klimatförändringen
-* föregripande och kamp mot alla former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet på arbetsplatsen
-* att ha ett arbete och främja fasta tillsvidareanställningar som det bästa skyddet mot otrygga arbetstillfällen
-* stärka tillfällig- och deltidsanställdas rättigheter
-* och, om lämpligt, ta upp nya frågor;

{{15.}} Förebygga att arbetsgivare och förmedlingar utnyttjar migrerande arbetstagare, bland annat arbetstagare utan dokument, och reflektera över kopplingen mellan brist på kvalificerad arbetskraft, laglig migration och avtalsförhandlingar; uppnå likabehandling på arbetsplatsen oberoende av deras ursprungsland;

{{16.}} Säkerställa att det finns normer för anställningsvillkor i offentliga upphandlings-kontrakt och utveckla en samordnad hållning gentemot arbetsgivarna för att förhindra att utläggning av verksamhet och privatisering får negativa konsekvenser för avtalsförhandlingar och arbetets kvalitet, utveckla modeller för upphandlingsklausuler som kan införlivas i företagens kommersiella kontrakt, inledningsvis i de stora europeiska bolagen inom EPSU:s verksamhetsområden och slutligen integrera detta i EU:s lagstiftning;

{{17.}} Använda EPSU:s checklista för utläggning av verksamhet för att få gemensamma ståndpunkter eller avtal med företag och europeiska arbetsgivare;

{{18.}} Direkt, eller indirekt genom EFS, arbeta med det europeiska system för partsrelationer som håller på att utvecklas, och eftersträva ett erkännande av europeiska fackliga federationer och rätt till gränsöverskridande fackliga åtgärder. Vi upprepar vår begäran om att skapa en europeisk arbetsdomstol eller jämförbart organ;

{{19.}} Förbättra övervakning, utbyte och analys av information om utveckling som rör arbets-förhållanden, avtalsförhandlingar och social dialog, genom epsucob@s nyhetsbrev, års-rapport, webbplats och databas samt genom att se till att alla medlemsförbund representeras fullt ut i nätverket epsucob@. Öka resurserna för detta. Behandla avtals-utveckling vid valkretsmöten;

{{20.}} Stödja, underlätta och delta i (regional och branschvis) samordning av medlemsförbundens avtalsinitiativ under EPSU:s paraply;

{{21.}} EPSU vill ha en europeisk politik för sysselsättning, ekonomi och offentliga finanser med positiva följder för offentliganställda. I syfte att säkerställa att EPSU får en röst och att man samråder med facket, ska EPSU studera möjligheten att inrätta ett nätverk bestående av ekonomer och andra experter som kan bidra till att analysera en sådan politik och ge EPSU nödvändiga argument för att ha en effektiv roll i EFS samordning av ekonomisk politik och EFS representation gentemot kommissionen, EcoFin-rådet, Eurozonens finansministrar och ECB. EPSU kommer att motverka (europeisk) ekonomisk och finanspolitik som underminerar offentliga tjänster, tjänsternas kvalitet liksom offentliganställda lön och arbetsvillkor;

{{22.}} Utveckla gemensamma strategier och initiativ för att göra den europeiska sociala dialogen effektivare, bland annat tack vare bättre genomförande och utvärdering av antagna texter och genom att, där det behövs, bygga upp kapacitet på nationell nivå. Utarbeta policy i EPSU:s fasta kommittéer som kan introduceras i den branschvisa sociala dialogen, samt samordna detta effektivt i sektorerna, om relevant, för överenskommelse om vilka strategiska sektorer som man bör satsa på i en europeisk social dialog och öka tillgängliga resurser för att stödja den sociala dialogen. EPSU kommer att studera hur exempel på goda erfarenheter (från den sociala dialogen) kan bistå facket i EU och på annat håll;

{{23.}} Utvärdera resultaten av den branschvisa sociala dialogen och studera hur effektiv den är för att uppnå EPSU:s viktigaste mål, användningen av resultaten av den sociala dialogen på nationell nivå och resurserna som tillägnas den före år 2013;

{{24.}} Fortsätta att samorda sina aktiviteter för multinationella företag och tillsammans med berörda fackförbund välja ut företag för att inrätta europeiska företagsråd och bygga upp gränsöverskridande fackliga nätverk i dessa företag. Vidareutveckla samordnarnätverket för europeiska företagsråd, stödja facket med företags- och branschanalyser, ge stöd till facket och företagsråden samt utveckla EPSU:s policy om frågor som rör europeiska företagsråd. I synnerhet reagera på trender som går mot framförhandlade gränsöverskridande avtal, fastställa federationens och fackförbundens roll liksom testa och omvärdera förhandlingsprocedurer.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 9 juni 2009}
<doc14388|left>