R.1. Offentliga tjänster av hög kvalitet - Livskvalitet

{{A. Vid sin 8:e kongress i Bryssel den 8-11 juni 2009 fastställer EPSU:s medlemsförbund att:}}

{{1.}} Offentliga sektorn är en livskraftig och väsentlig del av den europeiska sociala modellen genom att bidra till social sammanhållning och att förverkliga europeiska medborgares grundläggande rättigheter, eftersom:

-* offentliga tjänster av hög kvalitet är av yttersta vikt för alla samhällsmedlemmar: medborgare, arbetstagare, näringsliv, liksom utsatta grupper, som invandrare och fattiga;
-* offentliga tjänster bidrar till gemensamma värderingar som solidaritet, jämställdhet och icke-diskriminering, såväl som till hållbar ekonomisk utveckling och social och territoriell sammanhållning;
-* offentliga tjänster och en lyhörd offentlig sektor är grundläggande när det gäller att möta nya utmaningar som demografiska förändringar och klimatförändringen.

{{2.}} Utvecklingen av offentliga tjänster av hög kvalitet är avgörande inom EPSU:s område. Offentliga myndigheter måste på alla nivåer ta ansvar för en solidarisk finansiering, organisering och tillhandahållande av offentliga tjänster, som respekterar gemensamma principer och värderingar, såsom lika tillgång, universalitet, kontinuitet, anpassningsbarhet, rimlig kostnad, närhet, socialt partnerskap och demokratisk kontroll.

{{3.}} En positiv EU-agenda måste uppväga de offentliga tjänsternas marknadsorientering, både inom och utom EU. EPSU kommer att fortsätta att bekämpa privatisering, outsourcing och olika former av marknadsorientering av den offentliga sektorn, bland annat offentlig-privata partnerskap (PPP) som negativt påverkar kvaliteten på tjänster för medborgarna och deras anställda. Vi kan inte acceptera att offentliga tjänster tillhandahålls på ett sätt som undergräver solidariteten i samhället och universell tillgång till dessa tjänster. En positiv EU-agenda måste också förhindra ytterligare sektoriell liberalisering i EU, framför allt av sjukvård och sociala tjänster samt vatten.

{{4.}} Den offentliga sektorn behöver tillräckligt många välutbildade, motiverade och välbetalda medarbetare. Det kräver en bra och öppen ledning, samt fackliga rättigheter beträffande information, samråd och förhandlingar, såväl som stopp för alla former av otrygg och osäker sysselsättning inom både de offentliga och privata sektorerna.

{{B. Den 8:e kongressen uppmanar EPSU och dess medlemsorganisationer att:}}

{{5.}} Fortsätta att begära horisontella rättsregler för offentliga tjänster på EU-nivå, och samtidigt kräva ett EU-handlingsprogram för ”offentliga tjänster av hög kvalitet”, grundat på protokollet om offentliga tjänster som 27 EU-regeringar enades om 2008. Programmet bör fastställa konkreta syften och mål för att förbättra offentliga tjänster på olika nivåer, som bottnar i offentliga sektorns värderingar och principer, såsom solidariskt baserad finansiering, kvalitetsnormer och -kriterier, medverkan av arbetstagare och medborgare, liksom utvärdering. Programmet bör utvidgas till europeiska grannskapspolitikens (ENP) länder och även uppmärksammas i ekonomiska partnerskapsavtal (EPA). Det bör åtföljas av kontroll- och stödinstrument som uppmuntrar offentliga myndigheter att utveckla solidaritetsbaserade tjänster.

{{6.}} Utöva påtryckningar för reglering och/eller avtal om specifika frågor, till exempel för att:

-* bredda definitionen av vad som i rättspraxis räknas som tillhandahållande av offentliga tjänster ”i egen regi”;
-* stimulera samverkan mellan offentliga myndigheter, t.ex. mellankommunalt samarbete;
-* ge mer utrymme att införliva sociala kriterier, inklusive kollektivavtal och miljökriterier i offentliga upphandlingskontrakt;
-* tackla korruption och stötta god förvaltning, öppenhet, demokratisk kontroll samt medverkan av arbetstagare och deras företrädare samt användare i organisationen, tillhandahållandet och utvärderingen av offentliga tjänster av hög kvalitet;
-* se till att allmänintresset beaktas i e-förvaltning;
-* underbygga regeringars ansvar att upprätthålla universella och grundläggande rättigheter, till exempel alla barns rätt till barnomsorg av kvalitet;
-* förbättra arbetenas kvalitet, till exempel genom livslångt lärande och kompetensutveckling, åtgärder som stödjer jämställdhet och lika möjligheter för alla;
-* utveckla produktivitetsindikatorer som tar hänsyn till kvalitet och inte endast ekonomiska prestationer.

{{7.}} De principer och värden som utmärker offentliga tjänster måste införlivas i all EU:s politik och verksamhet. All politik bör bedömas i förhållande till hur den bidrar till att utveckla offentliga tjänster av hög kvalitet, inklusive makroekonomisk politik, europeiska strukturfonder (ESF), samt utrikespolitik (t.ex. vad gäller ENP, dialogen mellan EU och Ryssland, stabilitetspakten i Balkan, EPA, eller allmänna avtalet om tjänstehandel, GATS.

{{8.}} Utöva påtryckningar för att tillräckligt med offentliga medel går till offentliga tjänster och offentliga sektorn - som investeringar och inte utgifter - genom att upprätthålla och utveckla solidaritetsbaserade finansieringssystem. EPSU bör ta fram politiska riktlinjer för frågor som rör finansiering av offentliga tjänster, t.ex. beskattning, öppenhet och insyn, samt rättvis fördelning av välståndet.

{{9.}} Agera för att migranter, inklusive de som saknar erforderliga handlingar, skyddas från exploatering och får tillgång till de tjänster de behöver.

{{10.}} Fortsätta att erbjuda resurser för forskning, utbildning, informationsutbyte, ökad medvetenhet, uppbyggnad av allianser och kampanjverksamhet till kampen för investeringar i offentliga tjänster av hög kvalitet och mot olika former av marknadsutsättning, som OPP.

{{11.}} Utarbeta en samordnad strategi för att se till att den ideella sektorn (välgörenhetsorganisationer, kooperativ, sociala företag) kompletterar och inte ersätter den offentliga sektorn, samt förbättra anställningsvillkor för arbetstagare i privata företag som tillhandahåller offentliga tjänster.

{{12.}} Integrera dimensionen om offentliga tjänster av hög kvalitet i EPSU:s branschverksamhet samt i sociala dialogen. EPSU kommer att arbeta med relevanta europeiska fackliga federationer för en mer strukturerad samverkan om frågor som rör offentliga sektorn, till exempel i syfte att främja gemensamma ståndpunkter om offentliga kontrakt och koncessioner.

{Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009}
<doc14381|left>