Europeisk kommitté inrättas för sjukhussektorn "Arbetsmarknadens parter vill spela en fullständig roll i arbetet med att fastställa EU:s folkhälsopolitik"

<img4824|center>

<center>Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)
Europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus och sjukvård (HOSPEEM)
</center>

{Pressmeddelande: Bryssel
Embargo: fredagen den 17 mars kl. 11.00}

<center><font size=3 color="teal">{{Europeisk kommitté inrättas för sjukhussektorn "Arbetsmarknadens parter vill spela en fullständig roll i arbetet med att fastställa EU:s folkhälsopolitik"}}</font></center>

(publiceras kl. 11.00 den 17 mars 2006) Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) och Europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus och sjukvård (HOSPEEM) gör idag ett gemensamt uttalande om att en europeisk kommitté för bransch¬vis social dialog i sjukhussektorn har inrättats.
Vid konferensen som organiserats för att inleda detta arbete, uppgav HOSPEEM:s general¬sekreterare Godfrey Perera att: "kommittén gör det möjligt för de viktigaste aktörerna, arbetstagare och arbetsgivare tillsammans, att bidra till en positiv utveckling av sjukhus¬sektorn. De utmaningar som sektorn står inför är desamma i hela EU. Tack vare denna process kan vi utbyta information, lyfta fram goda erfarenheter och utarbeta gemensamma svar på kommande EU-initiativ".
EPSU:s generalsekreterare Carola Fischbach-Pyttel tillade att "sjukhussektorn är en av de mest känsliga och strategiskt viktiga sektorerna. Det gäller i synnerhet EU-nivån, eftersom eftersom det råder allmer oklarhet om i vilken utsträckning EU-politik påverkar sjukhussektorn, samtidigt som området fortfarande officiellt endast berör medlems¬staterna. Vi välkomnar detta initiativ och åtar oss att spela en konstruktiv roll".
Inrättandet av kommittén innebär att arbetsmarknadsparterna inom sjukhussektorn för första gången erkänns på europeisk nivå. Det är ett oerhört viktigt steg som medför att arbetstagare och arbets¬givare direkt och formellt kan bidra till den EU-politik som påverkar sjukhus¬sektorn.
EPSU och HOSPEEM har under de senaste 5 åren, i egenskap av arbetsmarknadsparter för sjukhus¬sektorn på europeisk nivå, arbetat för en formaliserad branschvis social dialog på europeisk nivå, med stöd av Europeiska kommissionen. Det framgångsrika avtalet om att bilda en kommitté avslutar den ”informella fasen” och inleder ett verkligt åtagande från arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå för sektorn.

Processen för social dialog har stöd av Europeiska kommissionens generaldirektorat för syssel¬¬sättning och sociala frågor. Den formella kommittén kommer att bestå av företrädare för facket och arbetsgivare i EU:s samtliga 25 medlemsstater.

Arbetsmarknadens parter har enats om ett arbetsprogram för 2006-2007 som inriktas på
-* Rekrytering och bibehållande av personal i sjukhussektorn
-* Sjukhuspersonalens åldersprofil
-* Nya kompetensbehov för personalen i sektorn
Ovanstående punkter kommer att kopplas till frågor högt upp på den politiska dagordningen.

Om ni är intresserade av att arrangera intervjuer med EPSU:s eller HOSPEEM:s ledning eller med en delegation från ett av länderna, kontrakta EPSU:s pressombud Brian Synnott,+ 32 474 98 96 75.

Om ni önskar ytterligare information, kontakta Tamara Goosens eller Brian Synnott, + 32 2 2501080 eller skicka e-post till [[email protected]->mailto:[email protected]]

{EPSU är den europeiska federationen för offentliganställdas förbund och är EFS största federation. 8 miljoner offentliganställda och deras 209 fackförbund är anslutna. Förbunden organiserar arbetstagare inom hälso- och sjukvård samt sociala tjänster, lokal och statlig förvaltning, energi, vatten och avfall. I sektorn för sociala tjänster och sjukvård organiserar EPSU 3,5 miljoner medlemmar.
HOSPEEM är den europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus och sjukvård. Organisationen verkar på europeisk nivå för nationella arbetsgivarorganisationer verksamma inom sjukhus- och sjukvårdssektorn och som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse. Syftet är att samordna deras synpunkter och aktioner för en sektor och marknad i ständig förändring.
HOSPEEM är en enskild medlem av CEEP.}

<doc4891|left>