EPSU:s åtgärder

{{EPSU:s diskussionsdokument

Finans- och ekonomisk kris
Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar}}

{Antaget av EPSU:s styrelse den 21 April 2009}

{{EPSU:s styrelse uppmanar medlemsförbunden att:}}

-* använda detta dokument i politiska diskussioner med sina centralorganisationer och offentliga myndigheter och därmed tillsammans påverka Europas framtida inriktning

-* informera EPSU:s sekretariatet om angrepp mot avtalsförhandlingar, fackliga rättigheter och dialogen mellan parterna, om regeringar och arbetsgivare försöker att införa ensidiga åtgärder till följd av krisen.

{{EPSU:s styrelse beslutar att:}}

-* hålla uppsikt över den ekonomiska krisen och dess konsekvenser för offentliganställda. EPSU kan inte stödja att statliga åtgärder ensidigt inriktar sig på offentliganställda, varav många är låg- eller medelinkomsttagare, medan rika bankirer och andra undgår smärtsamma åtgärder. Krisen lyfter fram offentliga tjänsters betydelse, EPSU eftersträvar att förhindra att den ekonomiska krisen används för att minska statens och offentliga tjänsters roll. Att ta i itu med skatte¬paradis och skatteundandragande, säkerställa rättvis och progressiv beskattning är väsentligt för att göra framsteg ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sådana åtgärder bidrar till offentliga finansers långsiktiga hållbarhet. Eftersom krisen är världsomspännande, kommer EPSU samarbeta nära med ISKA, det globala förbundet för offentliganställda, i syfte att försvara offentlig¬anställda, främja offentliga tjänster av hög kvalitet och delta i arbetet med att reformera och utforma de globala finansinstitutionerna. I synnerhet måste man uppmärksamma Internationella valutafondens roll och de hårda villkor den påtvingar offentliganställda, ofta utan samråd och förhandlingar. Detta är viktigt i nuläget eftersom G-20 kommer att stärka dess roll och finanser. EU och de europeiska bankerna (ECB, EIB, EBRD) måste kunna stödja ekonomier med problem, och koppla biståndet till krav på en social och miljövänlig uppgörelse, och EU:s sociala modell istället för IMF:s åtstramningspolitik.

-* rapportera om avtalsutveckling och jämföra den offentliga och privata sektorns löneutveckling, arbetstider och åtgärder som rör utbildning, kompetens och kvalifikationer.

-* regelbundet behandla EPSU:s specifika bidrag till hanteringen av den ekonomiska krisen och se till att offentliganställdas intressen tas tillvara. Facket behöver en röst när ekonomiska åtgärder behandlas på nationell och europeisk nivå. EPSU bör försöka få en plats i EFS delegation till dialogen om makroekonomisk politik med ECB, Europeiska kommissionen och EU:s ordförandeskap. Om kongressresolution R2 Avtals¬förhandlingar och social dialog antas, kan nätverket som föreslås och består av ekonomi¬experter från EPSU:s medlemsförbund bistå EPSU med att påverka Europeiska unionens ekonomiska och offentliga finanspolitik.

-* den ekonomiska krisen, europeiska institutioners (som Europeiska kommissionen, ECB, ministerrådet, Eurozonens ministrar och Europaparlamentet) och medlemsstaternas reaktioner och deltagande, kräver en kraftfull samordning. Eftersom EPSU ska kunna delta i försvaret av offentliganställdas intressen, bör EPSU:s sekretariat förbereda förslag om detta för diskussion och godkännande, vilka kan beaktas under 2010 och vid mer långsiktig planering av vilka mål som ska prioriteras.

-* stödja omställningen till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Den ekonomiska krisen gör det möjligt att välja offentliga investeringar. EPSU bör bidra till att utarbeta förslag om övergången genom att se närmare på innehållet i en miljöorienterad uppgörelse (Green Deal), gröna budgetar, grönare och mer social bruttonationalprodukt (BNP) och utarbetande av principer för rättvis omställning av sysselsättningen. Sådana förslag kommer ovillkorligen att inbegripa funderingar kring global omfördelning av välstånd och tillväxt.

{{EPSU uppmanar medlemsförbunden att mobilisera mot arbetsgivare och regeringar som använder krisen för att minska antalet anställda, sänka löner och bryta mot kollektivavtal.

EPSU uppmanar medlemsförbunden till ett brett deltagande i EFS demonstrationer den 14-15-16 maj 2009}}