EPSU:S STÅNDPUNKT - EU:s grönbok: En europeisk strategi för en hållbar,

<CENTER>
<br>
<br>
{{ {{{EPSU:S STÅNDPUNKT}}} }}
{Antaget av EPSU:s fasta kommitté för allmänna nyttigheter, 27/09/06 och EPSU:s styrelse den 20 & 21 november 2006}

{{EU:s grönbok: En europeisk strategi för en hållbar,
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning
KOM (2006) 105 slutlig 8 mars 2006}}
</CENTER>

{{Introduktion}}
Europeiska kommissionen har publicerat en grönbok En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (8 mars 2006).

Den europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) välkomnar tillfället att kommentera grönboken. {{Samrådet har begränsat värde}} eftersom rådet redan har uttryckt sig och står bakom de nyckelåtgärderna.

Våra medlemmar inser vikten av trygg energiförsörjning, hållbarhet och behovet av ren fossil¬fri energi¬teknik, för hela EU:s ekonomi.

Våra medlemmar är inte lika entusiastiska över en konkurrensutsatt, av¬reglerad energi¬marknad i EU: erfarenheter av den hittills visar negativa effekter för syssel¬sättning, priser och trygghet. {{EPSU förespråkar ett medborgarnas Europa, grundat på solidaritet, jämlikhet samt hållbar social, ekonomisk och miljöanpassad utveckling. Vi stödjer en europeisk strategi för trygg energiförsörjning som omfattar alla dessa aspekter.}}

EPSU välkomnar diskussionen om en europeisk energipolitik. Medlemsstaterna bör reflek¬te¬ra över vilka ytterligare befogenheter EU kan behöva för att spela en roll i forum som G8, Internationella energiorganet (IEA), OPEC, etc. En sådan diskussion bör även definiera EU:s och medlemsstaternas olika befogenheter. De har att göra med beslut om energimixen, organisa¬tion av energiförsörjning och tjänster samt frågor om tillträde till nätverk. {{En viktig fråga gäller om det går att utöva en effektiv demokratisk kontroll}} som ger medborgare möjlig¬het att påverka beslut.

{{Den totala bristen på social dimension är en besvikelse. Den strategiska energiöversynen bör ha en social dimension som slår fast fackliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, fokuserar på kvalité och utbildningsfrågor.}}

{{Bidrar till att säkra arbetsplatser och möjliggör ett deltagande i utvecklandet av en strategi för en trygg energiförsörjning.}}

{{Resultatet av debatten bör komma till allmänhetens kännedom och där det finns ett starkt motstånd mot förslagen i grönboken måste kommissionen vara redo att ändra sin hållning.}} Ett område som behöver granskas kritiskt är den inre marknaden för el och naturgas. Den är {{inte}} hörnstenen i en konsekvent politik som prioriterar {{solidaritet, demo¬kratisk kontroll, jämlikhet och hållbar social, ekonomisk och miljövänlig utveck¬ling.}}

<doc6784|left>