EPSU:s kommentarer om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

{Antaget av EPSU:s styrelse den 26 november 2008}

{{Introduktion}}

Den 2 juli publicerade kommissionen sitt förslag till direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Texten presenterades som en kodifiering av domstolsbesluten om gräns¬överskridande patientrörlighet. Kommissionen uppgav att förslaget endast täcker gräns¬överskridande vård och inte är avsett att påverka nationella sjuk- och hälso¬vårds¬system. Efter att ha studerat texten ingående måste vi dock dra slutsatsen att dessa förslag kan ha mycket mer omfattande konsekvenser för hälsovårdssystemen än vad som påståtts, och att de troligen skulle förändra organisationen av hälso- och sjukvård i Europeiska unionen (EU). Direktivförslagets bekräftelse av att hälso- och sjuk¬vårds¬tjänster är av ekonomisk natur kan till exempel medföra en direkt tillämpning av marknadsregler på sjuk- och hälsovård.
EPSU anser att den huvudsakliga prioriteringen för europeiska och nationella regeringar bör vara att utveckla en hälso- och sjukvårdssektor tjänar allmänintresset på bästa sätt vad gäller tillträde, tillgänglighet, hållbarhet, demokratisk kontroll och allmängiltighet. Enligt artikel 152 i EU-fördraget måste medlemsstaterna säkerställa en hög hälso¬skydds¬nivå: detta omfattar ansvar för ett välfungerande offentligt hälso- och sjuk¬vårds¬system. Dessa mål bör alltid gå före marknads- och konkurrenshänsyn. Europeisk lagstiftning måste därför låta regeringarna bibehålla eller begränsa den inre marknaden och konkurrens¬regler, för att kunna garantera allmänheten tillträde till till¬gänglig sjuk- och hälsovård av kvalitet. EPSU är redo att bidra till den politiska debatten genom att utveckla konkreta förslag och komma med uppslag för EU:s politik och lagstiftning.

<doc11917|left>