EPSU mycket besvikna över EU dom

ECJ building in Luxembourg©CanStockPhoto fuchsphotography

(24 oktober 2019) 

EPSU besviken över EU dom:  – EPSU funderar över möjliga åtgärder

Idag offentliggjorde Europeiska unionens domstoll sitt beslut i målet Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) mot Europeiska kommissionen beträffande arbetstagares rätt till information och samråd i statsförvaltningar.

Domstolen avgjorde att EU-kommissionens exklusiva rätt att fatta initiativ innebär att kommissionen får besluta huruvida arbetsmarknadsparternas avtal kan göras rättsligt bindande i alla EU:s medlemsstater eller inte.

EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan säger: “Beslutet är ett slag mot de 9,8 miljoner anställda i statsförvaltningar, som förnekas samma lagliga EU skydd om rätt till information och samråd om omstruktureringar som arbetstagare i den privata sektorn. EPSU skall nu noggrant studera domen  innan beslut fattas av styrelsen om nästa steg, bl.a. huruvida vi ska överklaga till EU-domstolen.

“Det här är en stor fråga för den sociala dialogens framtid på EU nivå. Det som står på spel är arbetsmarknadsparternas reella roll vad gäller att utveckla EU:s sociala miniminormer. Arbetsmarknadsparternas självständiga rätt ifrågasätts. Domen leder till enorm oförutsägbarhet för framtida avtal mellan EU:s arbetsmarknadsparter”, avslutade Jan Willem Goudriaan. 

Tillägg om så behövs i ljuset av beslutet:

Beslutet innebär att domstolen  är överens med EPSU om att EU-kommissionen inte haft ett klart och tydligt förfarande inför sitt beslut att avfärda en gemensam begäran av arbetsmarknadsparterna att göra avtalet rättsligt bindande. Men det är slutligen EU-kommissionen som har exklusiv rätt att lägga fram lagstiftningsinitiativ, som ska antas av rådet och gå på remiss till parlamentet.

EPSU har bara drygt två månader på sig att överklaga tribunalens dom.

Ytterligare upplysningar : Pablo Sanchez  [email protected]  0032 (0) 474626633

 

Anmärkning till redaktörer 

Domen i målet EPSU mot EU-kommissionen (T310/18) den 24 oktober 2019 kommer efter ett fyra timmar långt offentligt sammanträde i EU tribunalen den 23 maj 2019, Luxemburg.

Talan väcktes i maj 2017 av EPSU, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, en av 10 federationer som tillhör EFS. Det är första gången som en europeisk facklig federation väcker talan mot EU-kommissionen.

I december 2015 tecknade TUNED, den fackliga delegationen som leds av EPSU i samarbete med CESI, och EUPAE för arbetsgivarna, ett avtal om att alla anställda i stats- eller federala förvaltningar skulle åtnjuta samma eller liknande rätt till information och samråd om omstruktureringar som den privata sektorn.

Avtalets syfte är att fylla ett tomrum i EU direktiv om rätten till information- och samråds, som idag inte omfattar offentliga förvaltningar.

Det kom som svar på EU-kommissionens samråd med arbetsmarknadens parter, som genomfördes under första halvåret 2015 i linje med artikel 154 i EU:s fördrag.

I februari 2016 bad fackliga organisationer och arbetsgivare gemensamt kommissionen att i linje med EU:s fördrag artikel 155.2 lägga fram deras avtal i form av direktiv till rådet för att antas genom omröstning med kvalificerad majoritet.

Det tog kommissionen närmare tre år att meddela arbetsmarknadens parter i ett mycket kort brev att avtalet inte skulle genomföras rättsligt som direktiv på grund av subsidiaritet. 

Det är första gången som kommissionen vägrar att inom det social- och arbetmarknadspolitiska området verkställa en begäran från arbetsmarknadens parter att tillämpa ett avtal genom ett förslag till direktiv.

Europeiska kommissionen hävdade att avtalet mellan parterna inte kunde överföras till ett bindande EU-direktiv därför att statsförvaltningar lyder under nationella regeringars myndighet, och utövar makt som offentliga myndigheter, vilket innebär att deras struktur, organisation och myndighetsutövande helt och hållet är en fråga  för medlemsstaternas respektive nationella myndigheter.

Vidare varierar enligt EU-kommissionen statsförvaltningarnas organisation mellan medlemsstater, så att ett bindande EU-direktiv, som införlivar avtalet mellan arbetsmarknadens parter som EU-lag skulle leda till betydligt olika skyddsnivåer, beroende på hur centraliserade eller decentraliserade statsförvaltningarna är i medlemsstaterna.

För avtalsparterna är det just på grund av att statsförvaltningar är så olika som det behövs gemensamma miniminormer för att skapa lika villkor i EU.

Det finns vidare inga grunder för EU-kommissionens argument med hänsyn till de många initiativen inom området offentliga förvaltningar – inte minst i EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer i den europeiska planeringsterminen beträffande hur offentliga förvaltningar ska fungera. Alla sociala direktiv, oavsett om det gäller jämställdhet, mot diskriminering på arbetsplatser eller om visstidsanställning, gäller för offentliga förvaltningar, med undantag för rätten till information och samråd.

Ställd inför EU-kommissionens beslut, som saknar motstycke, och i avsaknad av politiska alternativ har EPSU inlämnat ett klagomål till tribunalen att upphäva kommissionens beslut i maj 2018.

För ytterligare upplysningar, se här