CEMR-EP/EPSU:s gemensamma budskap till Europeiska rådets vårmöte 2009

<img13127|left><img13128|right>

<br class="clear"/>

<center>{{EU:s branschkommitté för social dialog i regional och kommunal förvaltning
}}</center>

1. Den finansiella och ekonomiska krisen har stor inverkan på människors levnads- och arbetsvillkor. Man kan redan se att de mest utsatta grupperna drabbas hårdast, det gäller bland annat migranter från tredje land och lång¬tids¬arbetslösa, men även ungdomar och ensamstående föräldrar som riskerar att hamna i bekymmersamma situationer.

2. Lokala och regionala myndigheter konfronteras även med krisens samhälls-konsekvenser och måste vidta åtgärder för att garantera social stabilitet och förebygga social utslagning. De måste också tillgodose det större behovet av socialtjänster och -bidrag för utsatta och nödställda.

3. Det står klart att krisen innebär påfrestningar för industri och näringsliv som har drabbats mycket hårt, i synnerhet i vissa sektorer. Minskad efterfrågan på produkter resulterar i friställningar och ökad arbetslöshet. Det är därför motiverat att vidta specifika sysselsättningsåtgärder.

4. Allt eftersom krisen förvärras, blir dess konsekvenser allvarligare för den ekonomiska situationen, liksom kopplat till detta, konsekvenserna för städers, kommuners och regioners finanser och investeringskapacitet. Detta kan i sin tur leda till ytterligare en försämring av ekonomin. Det krävs därför adekvata ekonomiska resurser för att lokala och regionala myndigheter ska kunna möta växande och ny efterfrågan på grund av krisen.

5. CEMR-EP och EPSU vill ge uttryck för att offentliga sektorn har en mycket positiv inverkan på sysselsättningen, vilket bör uppmärksammas i större utsträckning när man försöker finna lösningar på den ekonomiska krisen.

6. Många av åtgärderna som har föreslagits av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna gäller investeringar i offentlig infrastruktur, energi¬effektivitet, främjande av en ekonomi med låga kolutsläpp och andra hållbara åtgärder. Alla dessa åtgärder genomförs i stor utsträckning på lokal och regional nivå.

7. välkomnar budskapet från sysselsättningsrådet den 9 mars, som hävdar att det krävs ett samordnat svar från EU som fullt ut beaktar tillväxt, syssel¬sättning, social integration och social trygghet, samt att alla relevanta ekonomiska och sociala aktörer bör medverka direkt i syfte att effektivt genomföra de politiska åtgärderna. I egenskap av parter i den europeiska branschvisa sociala dialogen, vill CEMR-EP och EPSU betona att det är viktigt, både för arbetsgivare och anställda, att behålla sysselsättningen i lokal och regional förvaltning.

8. Vår sektor är i många avseenden en förebild: andelen kvinnor och arrangemang som gör det lättare att förena arbete och familjeliv är högre än i de flesta andra sektorer. Många offentliga organ har även specifika arbets¬arrangemang för specifika grupper, till exempel äldre arbetstagare, personer med migrantbakgrund, personer med nedsatt funktionsförmåga, etc. Lokal och regional förvaltning tillhandahåller också värdefulla tjänster som stödjer jämställdhet och ger möjlighet att förena yrkes- och familje¬ansvar i alla sektorer i ekonomin.

9. Vi vill betona vikten av att dessa initiativ inte äventyras av den ekonomiska krisen, utan att man finner lösningar som innebär en viss stabilitet. Offentliga sektorn bör inte tvingas att ge upp sin långsiktiga planering och hållbara arbetsmetoder, som har en ekonomisk, social och miljödimension.

10. CEMR-EP och EPSU diskuterar, delar med sig av goda erfarenheter och främjar åtgärder i syfte att uppnå jämställdhet och säkerställa mångfald bland anställda i lokal och regional förvaltning.

11. I tider av högre arbetslöshet och strukturella förändringar är det viktigt att investera i humankapital. Utbildning och kvalifikationer bör stimuleras och uppmuntras på alla nivåer och i alla åldrar.

12. Speciella program för specifika grupper bör utformas och genomföras i syfte att kvalificera personalen för de förändringar som förutses. Vi välkomnar därför Europeiska kommissionens initiativ ”ny kompetens för nya jobb”.

13. CEMR-EP och EPSU kommer inom ramen för sin branschkommitté för social dialog utforska vad lokal och regional förvaltning kan göra för att undersöka hur detta initiativ kan tillämpas i vår sektor.

14. Lokal och regional förvaltning utsätts för påtryckningar om att dra ned på utgifterna och förbättra tjänsternas effektivitet och kvalitet. Förra året studerade vi hur offentliga tjänsters tillhandahållande har reformerats och hur dessa förändringar kan förberedas, genomföras och övervakas bättre i samarbete med båda sidor, arbetsgivare och anställda. När vi följer upp resultaten av vår studie, kommer vi att utarbeta rekommendationer och uppmuntra våra medlemmar att använda dem.

15. Våra fallstudier visade att reformprocesser och förändringar i ledningen genomfördes smidigt om det skedde med insyn och öppenhet och på ett integrerat sätt, och åtföljdes av förfaranden för granskning, utvärdering och översyn. Denna slutsats bör även uppmärksammas i den aktuella situationen.

16. Det är relevant att påminna om att det inte kan ske någon återhämtning av ekonomin utan välfungerande lokala och regionala myndigheter. Kvaliteten på deras tjänster är i stor utsträckning beroende av kvalificerade, motiverade och engagerade medarbetare. Det ligger därför i vårt gemensamma intresse erkänna den offentliga sektorns betydelse och bidrag överlag, och i synnerhet den lokala och regionala förvaltningen.

<hr size=1 color=teal>

<doc13515|left>