Begäran om Nomineringar (8)

EPSU kongresscirkulär nr 8 (EN - FR - DE - ES - SV - RU)

2018-12-14

EPSU:s 10:e kongress -  Kämpa för en framtid för alla

4-7 juni 2019, RDS, Dublin

BEGÄRAN OM NOMINERINGAR

Vi bifogar som bilaga I utdrag ur EPSU:s stadgar beträffande sammansättningen av EPSU:s stadgeenliga kommittéer:

  1. EPSU:s styrelse
  2. EPSU:s fasta kommittéer
  3. EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté

Vi ber härmed on era nomineringar till dessa kommittéer.

EN JÄMN KÖNSFÖRDELNING: I ingressen till EPSU:s stadgar står det att jämställdhetsprinciper ska eftersträvas i EPSU:s politik och organ. Punkt 3.4 gör främjande av jämställdhet mellan könen och av lika möjligheter och behandling för alla en del av våra gemensamma värderingar. Vänligen ta hänsyn till det när nomineringar görs.

HUR DE FASTA KOMMITTÉERNA FUNGERAR: Mötesordning för de fasta kommittéerna fastställs i stadgarnas bilaga III och V.

EPSU:s styrelse betonade vid sitt möte i november att de som nomineras som kommittéledamöter bör åta sig att bidra aktivt till EPSU:s verksamhet och att främja EPSU:s intressen och politik, samt till att kommittéerna fungerar väl. Det är särskilt med tanke på de många utmaningar som arbetstagare och våra förbund kommer att ställas inför under dessa kommande år som vi behöver aktiva medverkande.

Fyll i och skicka in bifogade nomineringsblankett (bilaga II) till:

Catherine Boeckx (cboeckx@epsu.org) senast den 29 mars 2019.

EPSU:a kongress får i uppgift att godkänna nomineringarna till styrelsen.

All relevant kongressinformation finns på EPSU:s webbsida www.epsu.org/congress2019.

Med vänlig hälsning

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare

Bilagor

  • Bilaga I Utdrag ur EPSU:s stadgar  (EN - FR - DE - ES - SV - RU)

  • Bilaga II Nomineringsblankett (EN - FR - DE - ES - SV - RU)

  • EPSU kongresscirkulär nr 8 (EN - FR - DE - ES - SV - RU)