EPSU TRAINING PROJECT: Collective bargaining in the digital age

DIGITAL email keyboard

PROJEKT SZKOLENIOWY EPSU: Rokowania zbiorowe pracy w erze cyfrowej

Zapewnienie, że pracownicy sektora publicznego odniosą korzyść z cyfryzacji

Nowe technologie wywierają duży wpływ na prawie każdy aspekt zatrudnienia, w tym powodują znaczące zmiany w wymaganiach dotyczących pracy na określonych stanowiskach, zwiększając zdolność pracodawcy do monitorowania i kontroli obciążenia pracą.  W coraz większym stopniu umożliwiają takie praktyki, jak nakłanianie pracownika do praca w domu lub wywieranie znacznej presji na jego życie osobiste.  Dzięki zaangażowaniu w prowadzenie rokowań zbiorowych pracy związki zawodowe w służbach publicznych mogą zadbać o to, aby pracownicy odnieśli korzyść z nowych technologii, a ich interesy były chronione.

Dlatego też EPSU opracowała ten projekt szkoleniowy, aby pomóc zrzeszonym w federacji związkom zawodowym w przygotowaniu polityki prowadzenia rokowań zbiorowych pracy, umożliwiającej im lepsze sprostanie tym wyzwaniom. Szkolenie pomoże uczestnikom w bardziej kompleksowy sposób zrozumieć, jaki jest dokładny charakteru tych wyzwań i ich konsekwencje dla przyszłości rokowań zbiorowych pracy jako narzędzia regulującego stosunki w nowym świecie pracy.

Odbędzie się pięć regionalnych seminariów szkoleniowych, w czasie których przedstawiciele pracowników będą mogli omówić i zasięgnąć informacji na temat możliwości opracowania praktycznych strategii rokowań zbiorowych pracy w celu rozwiązania kluczowych kwestii, w tym:

 • prawa do informacji i konsultowania się;
 • szkolenia;
 • równość płci;
 • ochrony i kontroli danych osobowych;
 • nadzoru i śledzenia;
 • organizacji pracy;
 • prawa do podłączenia się do sieci i odłączenia od niej;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym i czasem pracy

Poszczególne moduły szkoleniowe zostały tak opracowane, aby pomóc uczestnikom:

 • zrozumieć wpływ technologii cyfrowych na miejsca i warunki pracy oraz prawa pracownicze, a także sposób, w jaki rozwinęły się sektorowe i międzysektorowe rokowania zbiorowe pracy, umożliwiając rozwiązywanie wynikających z tego problemów;
 • analizować i porównywać modele i rozwiązania stosowane podczas rokowań zbiorowych pracy, które pozwalają radzić sobie z wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii;
 • sformułować konkretne rozwiązania i praktyczne strategie mające na celu przezwyciężenie problemów i jak najlepsze wykorzystanie możliwości otwierających się w związku z cyfryzacją.

W seminariach regionalnych weźmie udział do 40 uczestników.

W seminariach szkoleniowych będą mogli uczestniczyć w szczególności przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w EPSU:

 • delegaci związków zawodowych biorący udział w rokowaniach zbiorowych pracy na różnych poziomach
 • przedstawiciele wydziałów ds. rokowań zbiorowych pracy związków zawodowych zrzeszonych w EPSU  
 • przedstawiciele europejskich rad zakładowych

EPSU opracowuje moduły szkoleniowe we współpracy z Ecorys i wmp — organizacjami z dużym doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla związków zawodowych i członków europejskich rad zakładowych.  W ciągu najbliższych kilku miesięcy będą one, w porozumieniu z EPSU, opracowywać program szkoleniowy. W trakcie trwania projektu przygotują one również podręcznik szkoleniowy, który będzie dostępny dla wszystkich związków zawodowych zrzeszonych w federacji.

Po zakończeniu seminariów przewidziano zorganizowanie konferencji końcowej w grudniu 2020 r., podczas której będzie okazja do dokonania przeglądu projektu, omówienia wstępnej wersji podręcznika szkoleniowego i zaplanowania dalszych działań.

Opracowaliście ciekawe praktyki/modele? Poinformujcie nas o tym!

Opracowaliście ciekawe praktyki/umowy/kampanie odnoszące się do rokowań zbiorowych pracy, umożliwiające wpływanie podczas tych rokowań na wprowadzanie nowych technologii cyfrowych?   Poinformujcie nas o tym! Trenerzy wykorzystają wszystkie zebrane innowacyjne praktyki w celu przygotowania i opracowania modułów szkoleniowych! Propozycje można wysyłać na adres lscarpiello@epsu.org

Czas i miejsca

Seminaria regionalne

Kraje

Języki - tłumaczenie ustne

Bukareszt 24-25 września 2019 r.

Albania, Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Tadżykistan, Turcja

Angielski, albański, bułgarski, rumuński, rosyjski, turecki

Lizbona 19-20 listopada 2019 r.

Cypr, Grecja, Irlandia, Izrael, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania

Angielski, grecki, włoski, portugalski, hiszpański

Lublana 21-22 stycznia 2020 r.

Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Niemcy, Kosowo, Czarnogóra, Północna Macedonia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria

Angielski, niemiecki, macedoński, bośniacki, chorwacki, serbski, czarnogórski, słoweński

Sztokholm 17-18 marca 2020 r.

Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Luksemburg, Holandia Norwegia, Szwecja

Duński, angielski, fiński, francuski, szwedzki

Warszawa 19-20 maja 2020 r.

Armenia, Białoruś, Republika Czeska, Estonia, Gruzja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Ukraina

Angielski, czeski, węgierski, polski, rosyjski

EPSU oczekuje, że związki zawodowe zrzeszone w federacji pokryją koszty podróży i zakwaterowania swoich uczestników. Finansowanie z Komisji Europejskiej pozwoli nam pokryć koszty podróży i zakwaterowania niektórych delegatów. Szczegółowe informacje zostaną podane po wysłaniu formalnych zaproszeń na każde spotkanie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Luca Scarpiello (lscarpiello@epsu.org)

Spotkania te są częścią projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

EPSU leaflet - EN

More like this

Collective bargaining in the digital age - CANCELLED

CANCELLED Stockholm 17-18 March 2020

EPSU developed this training project to help affiliates develop their collective bargaining policies to better address the challenges connected with the introduction and the impact of new digital technologies in the workplace.
The training will aim to provide participants with a better understanding of the exact nature of such challenges and their implications for the future of collective bargaining as a tool for regulating the new world of work.