Światowy Dzień Wody Środa, 22 marca 2006 r.

Stały Komitet ds. Zakładów Użyteczności Publicznej podczas swych posiedzeń, które odbyły się w dniach 7 kwietnia 2005 r. oraz 7 października 2005 r. w Luksemburgu, rozpatrywał kilka spraw z zakresu rozwoju europejskiego sektora wodnego.

Zadecydowano, że EPSU powinien aktywnie włączyć się w działania organizowane w ramach Światowego Dnia Wody, 22 marca 2006 r. Udział taki mógłby mieć formę akcji publicznej polegającej na zwiększeniu świadomości obywateli i polityków na temat zagrożeń dla sektora usług wodnych, jakie niesie ze sobą wciąż rosnąca komercjalizacja tak niezbędnych przecież usług.

Do działań, jakie bierzemy pod uwagę, należą:
{{
1. }}Zorganizowanie manifestacji publicznej przed budynkiem odpowiedniego Ministerstwa i/lub Przedstawicielstwa UE w możliwie największej liczbie krajów europejskich w dniu 22 marca. Kluczowe żądania objęłyby następujące kwestie:
-* Uznanie dostępu do bezpiecznych i niezawodnych usług z zakresu dostarczania wody pitnej oraz odprowadzania ścieków jako prawa człowieka.
-* „Nie” dla liberalizacji usług sektora wodnego. Manifestacja powinna ukazać naszą troskę wynikającą z planów Komisji w zakresie promowania konkurencyjności w sektorze usług wodnych.
-* Zatrzymanie promowania sektora prywatnego (poprzez partnerstwo publiczno-prywatne) w krajach rozwijających się.
-* Usługi wodne, jak również inne usługi publiczne, powinny pozostawać poza zakresem stosowania Dyrektywy o Usługach / Dyrektywy Bolkesteina.
-* Komisja powinna wycofać swą prośbę wystosowaną do krajów rozwijających się o otwarcie sektora usług wodnych w ramach negocjowania GATS (Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami).

{{2.}} Nie prosimy o masową manifestację. Siła akcji będzie raczej opierać się na liczbie krajów, które wezmą w niej udział. Dobrze byłoby zorganizować taką akcję we wszystkich krajach członkowskich UE oraz - jeśli będzie to możliwe - w krajach aplikujących i kandydujących do członkowstwa w UE, co sprawdzi i umocni siłę związków zawodowych działających w tym sektorze. Nasi Koledzy z Belgii (Komisja i Parlament Europejski, Austria), Austrii i Finlandii (Prezydencje UE) już rozpatrują możliwość zorganizowania konkretnych działań.

{{3.}} Prosimy o oryginalność i kreatywność, aby przyciągnąć uwagę mediów.

{{4. }}Będzie to również okazja do współpracy z innymi grupami popierającymi uznawanie sektora wodnego jako należącego do usług publicznych. Związki zawodowe w kilku krajach już współpracują z takimi grupami, tworząc koalicje.

{{
Proponowane hasła przyświecające działaniom:

- Nasza woda nie jest na sprzedaż
- Woda to prawo człowieka
- Ręce precz od publicznej wody
- Wyłączyć wodę i inne usługi publiczne z Dyrektywy Bolkesteina}}

Uprzejmie prosimy o rozważenie naszych propozycji i zadeklarowanie, czy Państwa związek będzie mógł uczestniczyć w akcji. W załączeniu przesyłamy arkusz przedstawiający kilka działań, jakie mogłyby zostać przeprowadzone. Będziemy zobowiązani za przesłanie wypełnionego formularza, wskazującego, jakie działania Państwa związek będzie mógł przeprowadzić.

<doc4342|left><doc4343|left>

  • poster - Nl
  • Tract - EN 1st page

More like this