Międzynarodowa solidarność dla zintegrowanego przemysłu

DEKLARACJA Z KONGRESU EPSU

{{{Międzynarodowa solidarność dla zintegrowanego przemysłu}}}

{{{Standardy EPSU odnośnie Europejskiego Przemysłu Energetycznego i Gazowego}}}

{{Stała Komisja EPSU do spraw Usług Komunalnych uzgodniła, iż przedsiębiorstwa działające na polu europejskiego przemysłu energetyki i gazu są zobowiązane zastosować się do kluczowych Konwencji Praw Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).}}

Te kluczowe Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) ustanawiają prawo do organizowania się oraz prawo do rokowań zbiorowych (Nr 87 i 98), do równości szans i do jednakowego wynagrodzenia (Nr 100 i 111), do zniesienia pracy przymusowej (Nr 29 i 105) i do wyeliminowania pracy dzieci (Nr 138 i 182).

Stowarzyszone przy EPSU związki zawodowe nie godzą się na naruszanie tych standardów.

Związkom zawodowym ujawniającym naruszanie tych standardów zostanie udzielone wsparcie ze strony EPSU i stowarzyszonych związków zawodowych, które to organizacje zaangażują się w kampanię solidarnościową w celu zapewnienia podporządkowania się przedsiębiorstw ustanowionym normom.

{{Strajkowe poparcie}}

Organizacje stowarzyszone z EPSU, na prośbę organizatorów strajku i uprzednio poinformowane, wyślą do pracodawców ostrzeżenia, iż będą monitorować akcję strajkową (1). W okresie strajkowym związki zawodowe stowarzyszone przy EPSU będą również udzielały informacji członkom, przedstawicielom załogi oraz radom pracowniczym.

{{Respektowanie układów zbiorowych}}

Organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa i pracodawców są zobowiązane przestrzegać zawieranych porozumień zbiorowych. Pracodawcy lub przedsiębiorstwa, chcący odstąpić od krajowych układów zbiorowych wbrew woli partnerów ze związków zawodowych, muszą liczyć się z podjęciem działań solidarnościowych ze strony EPSU i stowarzyszonych związków zawodowych.

Biorąc pod uwagę działania solidarnościowe, EPSU wskaże grupę pracodawców lub przedsiębiorstw, która nie podpisze stosownego układu zbiorowego w zakresie sektora energetycznego (jak zostało ustalone przez odpowiednie związki zawodowe), podważając w ten sposób postanowienia układu.

EPSU wskaże grupę pracodawców lub przedsiębiorstw, która usiłuje pomijać związki zawodowe i nie dąży do nawiązania konstruktywnego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi w ramach działań solidarnościowych.

<doc1506|left>

More like this