Kodeks postępowania EPSU- HOSPEEM i przestrzeganie Etycznej transgranicznej rekrutacji i utrzymania siły roboczej w sektorze szpitalnym

Przyjęty 7 kwietnia 2008

Wprowadzenie

HOSPEEM i EPSU mają świadomość nierówności i niepotrzebnych kosztów w systemie opieki zdrowotnej, powodowanych przez nieetyczne praktyki rekrutacyjne stosowane w UE. Europejscy partnerzy społeczni w sektorze szpitalnym chcą zwrócić uwagę na sytuację i opracować niniejszy kodeks postępowania, którego celem jest promowanie etycznych i wstrzymanie nieetycznych praktyk w transgranicznej rekrutacji pracowników służby zdrowia.

Aby to uzyskać, pracodawcy i pracownicy muszą współpracować i pracować wspólnie z rządami, instytucjami regulacyjnymi i profesjonalnymi oraz innymi interesariuszami, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w celu ochrony praw pracowniczych i zapewnienia, że pracodawcy uzyskają wysoko wykwalifikowany personel. Wszyscy ci interesariusze powinni współpracować w celu utrzymania dostępnych, wysokiej jakości i zrównoważonych publicznych usług w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia, że transparentność, prawo i równość będą rządzić zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze ochrony zdrowia w Europie.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia są zasadniczą częścią europejskiego modelu socjalnego i dlatego wszyscy uczestnicy muszą być zaangażowani w uczciwe i skuteczne działanie. Zakłada to istnienie wielostronnej strategii, która powinna uwzględniać odmienne wyzwania stojące przed różnymi krajami, w zakresie braków w ochronie zdrowia oraz powodów, dla których pracownicy ochrony zdrowia decydują się migrować. Należy wspierać strategie promujące odpowiednie zasilanie w siłę roboczą we wszystkich krajach. Dlatego EPSU i HOSPEEM chcą zachęcić, tak bardzo jak to możliwe, do wnoszenia wkładu w rozwój i implementację polityk na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w celu poprawienia zachowania siły roboczej i promowania dostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

- EN / FR / DE / ES / SV / BG / CZ / HU / PL / RO / RU

- Press release

- EPSU-HOSPEEM joint letter (for our members only)

More like this