EPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border Recruitment and Retention in the Hospital SectorEPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border
Recruitment and Retention in the Hospital Sector


Adopted on 7 April 2008

IntroductionInleiding
HOSPEEM en EPSU erkennen dat als gevolg van onethische methoden van personeelswerving in de EU
ongelijkheid is ontstaan binnen de diverse gezondheidszorgstelsels en dat deze stelsels daardoor onnodig
onder druk staan. De Europese sociale partners in de ziekenhuisbranche willen deze situatie aanpakken
en hebben daartoe deze gedragscode ontwikkeld. Het doel van de gedragscode is het stimuleren van een
grensoverschrijdende werving van personeel in de gezondheidszorg volgens ethische gedragsregels en
het tegengaan van laakbare praktijken.
Om dit te bereiken, is samenwerking nodig tussen werkgevers en werknemers onderling en op lokaal,
regionaal en nationaal niveau met de overheid, toezichthouders, beroepsorganisaties en andere relevante
belanghebbenden, zodat de rechten van werknemers worden beschermd en werkgevers over kwalitatief
hoogwaardig personeel kunnen beschikken. Alle partijen dienen samen te werken ten behoeve van de
instandhouding van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, duurzame gezondheidszorg, alsmede
ervoor te zorgen dat het personeelsbeleid in de Europese gezondheidszorg gestoeld is op transparantie,
rechtvaardigheid en billijkheid.
Aangezien de gezondheidszorg een wezenlijk onderdeel vormt van het Europese sociale model, dienen
alle betrokken actoren te streven naar een eerlijk en effectief functioneren daarvan. Dit betekent dat een
strategie nodig is die vele facetten dekt, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse problemen
waarvoor de landen zich gesteld zien als gevolg van personeelstekorten en ten aanzien van de redenen
waarom werknemers in de gezondheidszorg besluiten om in het buitenland te werken. Beleid waardoor in
alle landen voldoende personeel beschikbaar is dient gesteund te worden. EPSU en HOSPEEM willen
dan ook een lans breken voor en zoveel mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van
beleid op lokaal, nationaal en Europees niveau dat gericht is op het behoud van werknemers en de
instandhouding van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, zowel in de
ontwikkelde als in de zich nog ontwikkelende landen.
Anderzijds erkennen de Europese sociale partners in de ziekenhuisbranche dat arbeidsmigratie voor
werknemers en werkgevers in het thuisland en gastland potentiële, wederzijdse voordelen biedt, door de
uitwisseling van werkmethoden, kennis en ervaring.
Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende werving voor zowel werkgevers als werknemers succesvol
en voordelig uitpakt, dient een kader te worden ontwikkeld dat voorziet in ethisch verantwoorde
wervings- en retentiemethoden. Rekening houdend met de ILO-verdragen, de bestaande wet- en
regelgeving en CAO’s dient binnen dit kader gekeken te worden naar de hieronder geschetste
problematiek, maar ook naar zaken als registratie- en migratieprocedures. Hierbij dienen diverse actoren
betrokken te worden, zoals toezichthoudende instanties en de lokale, regionale en nationale overheid. De
sociale partners streven naar samenwerking met al deze verschillende actoren, binnen hun
respectievelijke competenties, zodat er sprake is van een maatschappelijk verantwoord, effectief proces.
Een belangrijke stap in de sociale dialoog binnen de Europese ziekenhuisbranche is het via deze
gedragscode creëren van onvoorwaardelijk commitment om ethisch verantwoorde wervingsmethoden te
promoten op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

- FR

- Press release

- EPSU-HOSPEEM joint letter (for our members only)

More like this