Europese verkiezingen EPSU's belangrijkste eisen voor een ander Europa - voor mens en planeet, niet voor winst

European Parliament in Strasbourg

(Brussel, 14 mei 2019) Wij willen een EU waarin de belangen van de mensen en onze planeet voorrang krijgen op winstbelangen. Wij willen Europese parlementsleden die opkomen voor een sociaal Europa en voor een beleid dat de openbare diensten, de rechten van werknemers en het milieu beschermt, Europarlementariërs die vernieuwing brengen in de democratische basis van de EU en het vermogen van de EU om Europa naar een sociaal rechtvaardigere en duurzamere toekomst te leiden.

Als de belangrijkste vakbondsfederatie die werknemers in veel sectoren van de openbare dienstverlening vertegenwoordigt, roept EPSU u op om een Europese agenda te steunen die zorgt voor goede werkgelegenheid, rechten van werknemers en universele toegang tot hoogwaardige openbare diensten. Indien verkozen tijdens de komende verkiezingen, vragen wij u om:

 1. Steun voor overheidsinvesteringen in collectief gefinancierde en democratisch beheerde publieke goederen en diensten op basis van fundamentele rechten (bv. recht op water, energie, gezondheids- en welzijnszorg). Dit zal een dubbele overwinning betekenen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen: een verbetering van de jobs van de vele vrouwen actief in openbare diensten en van de diensten waarvan veel vrouwen afhankelijk zijn.
 2. De hervorming van het huidige financiële stelsel in Europa om de noodzakelijke leningen mogelijk te maken voor de financiering van de sociale en productieve infrastructuur die nodig is voor ontwikkeling binnen en buiten Europa. Een nieuwe benadering tot schuld en de financiële architectuur van het sociale Europa is van essentieel belang, om een einde ta maken aan de arbitraire beperking van staatsschulden en ervoor te zorgen dat er in de EU doeltreffende kaders voor de afwikkeling van staatsschulden bestaan.
 3. Zich te verzetten tegen beleidsmaatregelen die leiden tot een verdere liberalisering van de openbare diensten, bijvoorbeeld via publiek-private partnerschappen (PPP's), die verborgen kosten met zich meebrengen en het beheer van de overheidsbegrotingen op lange termijn moeilijker maken.
 4. Een uitbreiding van het werk van het EP op het gebied van progressieve, transparante en doeltreffende belastingheffing, om een einde te maken aan belastingontwijking door rijke multinationals die hun rijkdom in belastingparadijzen verbergen maar tegelijk een bezuinigingsmaatregelen eisen.
 5. Samen met de vakbonden maatregelen te ondersteunen die de collectieve onderhandelingen in de lidstaten ontwikkelen en kracht bijzetten, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat overheidsopdrachten worden gegund aan bedrijven met collectieve arbeidsovereenkomsten. Na jaren van bezuinigingen hebben werknemers hogere lonen nodig. Er moet dringend werk worden gemaakt van een opwaartse loon- en sociale convergentie tussen de West- en Oost-Europese lidstaten. Het Europese beleid moet deze koerswijziging ondersteunen.
 6. Ervoor te zorgen dat wetgeving, collectieve onderhandelingen en sociale dialoog de voorkeur krijgen als regelgevingsinstrumenten om de kwaliteit van werk en diensten vorm te geven, en niet de particulier aangestuurde EU-normen (CEN) en certificerings- en accreditatieregelingen.
 7. Ondersteuning van de omzetting van de overeenkomst van de sociale partners van de EU voor centrale regeringen over het recht op informatie en raadpleging over herstructureringen (digitalisering, collectief ontslag, overplaatsing van personeel of ondernemingen) in een voorstel voor een richtlijn die overeenkomstig artikel 155, lid 2, VWEU door de Raad van de EU moet worden goedgekeurd. Miljoenen werknemers en ambtenaren in openbare besturen zijn ervan afhankelijk.
 8. Ervoor te zorgen dat alle werknemers, ongeacht hun status, onder de sociale richtlijnen van de EU vallen.
 9. Een verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk, waaronder de preventie van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen van brandweerlieden en andere werknemersgroepen.
 10. Veilige en legale migratie- en asielkanalen naar de Europese Unie op te richten op basis van mensenrechten, solidariteit tussen de EU-lidstaten en diensten met voldoende personeel die belast zijn met de opvang en verzorging van nieuwkomers.
 11. De bevordering van een jeugdgarantie die jonge werknemers in overheidsdiensten aan het werk zet en inspanningen voor bindende doelstellingen op EU- en nationaal niveau om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.
 12. Te zorgen voor toegang tot schone en betaalbare energie en een einde maken aan energiearmoede. Europa heeft behoefte aan een betrouwbare en duurzame energiesector die in handen is van de overheid en die garandeert dat de productie en distributie van energie een openbare dienstopdracht is. Overheidsinvesteringen in duurzame energie zullen nu en in de toekomst werkgelegenheid creëren. Onze banen hangen af van onze planeet: Een rechtvaardige transitie en klimaatrechtvaardigheid zijn een essentieel onderdeel van het nationale, Europese en mondiale beleid.
 13. Ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg en sociale diensten van hoge kwaliteit zijn voor iedereen, door te garanderen dat ze betaalbaar en toegankelijk zijn, zonder winstoogmerk en in het algemeen belang. Er moet voldoende en correct opgeleid en gekwalificeerd personeel zijn, gebaseerd op een veilige en doeltreffende personeelsbezetting, met goede werk- en loonvoorwaarden voor het personeel.
 14. De rechtsstaat te verdedigen door zich te verzetten tegen bijzondere rechten die investeerders krijgen via handels- en investeringsovereenkomsten (waaronder het nieuwe Multilaterale Investeringsgerecht) en ervoor te zorgen dat de handel eerlijk en duurzaam is.

Voor meer informatie Pablo Sanchez Centellas [email protected]

Medewerker Communicatie & Campagnes. Verbinding met het EP & Jeugd

0032 (0) 474626633

EPSU is de Europese Federatie van Overheidsvakbonden. Het is de grootste federatie van het EVV en telt 8 miljoen ambtenaren uit meer dan 260 vakbonden in Europa. EPSU verenigt werknemers in de sectoren energie, water en afval, gezondheidszorg en sociale dienstverlening en lokale, regionale en centrale overheden in alle Europese landen, inclusief de oostelijke buurlanden van de EU. In onze sectoren verenigen we werknemers in de publieke, non-profit-, gemengde en privésector, inclusief in multinationale ondernemingen. Het is de erkende regionale organisatie van Public Services International (PSI). Voor meer informatie kunt u terecht bij www.epsu.org.

More like this