EPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border Recruitment and Retention in the Hospital Sector

Adopted on 7 April 2008

Introduction

Inleiding HOSPEEM en EPSU erkennen dat als gevolg van onethische methoden van personeelswerving in de EU ongelijkheid is ontstaan binnen de diverse gezondheidszorgstelsels en dat deze stelsels daardoor onnodig onder druk staan. De Europese sociale partners in de ziekenhuisbranche willen deze situatie aanpakken en hebben daartoe deze gedragscode ontwikkeld. Het doel van de gedragscode is het stimuleren van een grensoverschrijdende werving van personeel in de gezondheidszorg volgens ethische gedragsregels en het tegengaan van laakbare praktijken. Om dit te bereiken, is samenwerking nodig tussen werkgevers en werknemers onderling en op lokaal, regionaal en nationaal niveau met de overheid, toezichthouders, beroepsorganisaties en andere relevante belanghebbenden, zodat de rechten van werknemers worden beschermd en werkgevers over kwalitatief hoogwaardig personeel kunnen beschikken. Alle partijen dienen samen te werken ten behoeve van de instandhouding van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, duurzame gezondheidszorg, alsmede ervoor te zorgen dat het personeelsbeleid in de Europese gezondheidszorg gestoeld is op transparantie, rechtvaardigheid en billijkheid. Aangezien de gezondheidszorg een wezenlijk onderdeel vormt van het Europese sociale model, dienen alle betrokken actoren te streven naar een eerlijk en effectief functioneren daarvan. Dit betekent dat een strategie nodig is die vele facetten dekt, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse problemen waarvoor de landen zich gesteld zien als gevolg van personeelstekorten en ten aanzien van de redenen waarom werknemers in de gezondheidszorg besluiten om in het buitenland te werken. Beleid waardoor in alle landen voldoende personeel beschikbaar is dient gesteund te worden. EPSU en HOSPEEM willen dan ook een lans breken voor en zoveel mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van beleid op lokaal, nationaal en Europees niveau dat gericht is op het behoud van werknemers en de instandhouding van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, zowel in de ontwikkelde als in de zich nog ontwikkelende landen. Anderzijds erkennen de Europese sociale partners in de ziekenhuisbranche dat arbeidsmigratie voor werknemers en werkgevers in het thuisland en gastland potentiële, wederzijdse voordelen biedt, door de uitwisseling van werkmethoden, kennis en ervaring. Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende werving voor zowel werkgevers als werknemers succesvol en voordelig uitpakt, dient een kader te worden ontwikkeld dat voorziet in ethisch verantwoorde wervings- en retentiemethoden. Rekening houdend met de ILO-verdragen, de bestaande wet- en regelgeving en CAO’s dient binnen dit kader gekeken te worden naar de hieronder geschetste problematiek, maar ook naar zaken als registratie- en migratieprocedures. Hierbij dienen diverse actoren betrokken te worden, zoals toezichthoudende instanties en de lokale, regionale en nationale overheid. De sociale partners streven naar samenwerking met al deze verschillende actoren, binnen hun respectievelijke competenties, zodat er sprake is van een maatschappelijk verantwoord, effectief proces. Een belangrijke stap in de sociale dialoog binnen de Europese ziekenhuisbranche is het via deze gedragscode creëren van onvoorwaardelijk commitment om ethisch verantwoorde wervingsmethoden te promoten op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

- FR / DE / ES / SV

- Press release

- EPSU-HOSPEEM joint letter (for our members only)

More like this