Η αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό προχωρεί προς τα εμπρός, αλλά χάνει την ευκαιρία να αναγνωρίσει το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό

Right2Water 2 logos

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) -Δελτίο Τύπου - 31 Ιανουαρίου 2018 - Απαγορεύεται η απαγόρευση μέχρι τις 1 Φεβρουάριο 12:30

(Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018) αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό (DWD). Είναι η πρώτη φορά που η νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της πρώτης επιτυχημένης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) Right2water. Η ΠΠΠ συγκέντρωσε πάνω από 1,8 εκατομμύρια υπογραφές ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ).

Η αναδιατυπωμένη οδηγία λαμβάνει μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως με την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Παρόλα αυτά, η παροχή συμβουλών υγείας και πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του νερού δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.

Η οδηγία αναδιατύπωσης δεν καταφέρνει να φτάσει σε όλη τη διαδρομή και να αναγνωρίσει αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν γίνεται αναφορά στο σημαντικό έργο των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό και την αποχέτευση. Αυτοί οι εισηγητές έχουν κάνει πολλές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό το δικαίωμα. Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τα αιτήματα των πολιτών και τη συνεχή στήριξη για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο νομοθετικό κείμενο.

Ο κ. Jan Willem Goudriaan, Γενικός Γραμματέας της EPSU και ο αντιπρόεδρος Right2water, δήλωσε ότι «Είναι ένα επίτευγμα για τους υποστηρικτές της δικαιοσύνης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα για να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Είμαι απογοητευμένος, η ΕΕ δεν κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης αναγνωρίζοντας αυτό το δικαίωμα στη νομοθεσία της. Αναμένουμε από την Επιτροπή να αναλάβει επίσης το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση στην οδηγία πλαίσιο εργασίας.

Η EPSU έχει υποστηρίξει ενεργά το ECI Right2water και θα συνεχίσει την εκστρατεία με το Ευρωπαϊκό Κίνημα για το Νερό και άλλα για να επιτύχει σαφή δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει και να υποβάλει προτάσεις. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν με συνέπεια αυτό το δικαίωμα.

Η EPSU ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να το κάνει αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την επικείμενη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (WFD) δημοσιεύοντας ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Right2water.

Για περισσότερες πληροφορίες Pablo Sanchez psanchez@epsu.org +32 474 626 633

Ιστορικό

Κείμενο της Δικαιοσύνης των Ευρωπαίων Πολιτών Δικαιοσύνης2

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης.

Προτείνουμε:

  1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.
  2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.
  3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

Δικαίωμα στο νερό

Το ανθρώπινο δικαίωμα των Ηνωμένων Εθνών στο νερό και την αποχέτευση

Έκθεση του ΕΚ

Επιτεύγματα της ECI

Σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν και 1,68 εκατομμύρια υπογραφές ήταν έγκυρες.

Η ECI έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τοπικούς και εθνικούς αγώνες νερού.

Η Σλοβενία ​​αναγνώρισε το δικαίωμά της στο νερό στο σύνταγμά της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει τις παραχωρήσεις για τις υπηρεσίες ύδρευσης από τις προτάσεις της.

• Δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη υπηρεσιών ύδρευσης για μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσω πρωτοβουλίας της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία ECI συνέβαλε στην αποφυγή της πλήρους ελευθέρωσης των υδάτινων υπηρεσιών στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές άλλες προκλήσεις για το δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση

More like this