Usnesení R.A.3: Rovné mzdy v sektorech, kde převažují ženy – Skoncovat s rozdíly mezi typicky ženskými a typicky mužskými povoláními a sektory

1. Lidé, kteří pracují v sektorech a povoláních, kde většinu zaměstnanců tvoří ženy, mají nižší platy než ti, dopracují v sektorech a povoláních, kde většinu zaměstnanců tvoří muži. Lidé pracující v „ženských“ sektorech musejí dosáhnout vyššího nárůstu mezd než ti, kdo pracují v „mužských“ sektorech, aby se skoncovalo s rozdíly v platech. Aby se dosáhlo této změny, musíme vytvářet široké aliance mezi příslušnými odborovými svazy, ve veřejném i soukromém sektoru.

2. V mnoha zemích, profesi za profesí, sektor za sektorem, je situace taková, že zaměstnanci v odvětvích, kde převládají zaměstnankyně, dostávají nižší platy než jejich kolegové v odvětvích, kde převládají zaměstnanci-muži.

3. Tyto zavedené platové rozdíly se týkají prakticky všech zaměstnanců v odvětvích, kde převládají ženy, bez ohledu na to, zda jde o veřejný nebo soukromý sektor, bez ohledu na profesi a bez ohledu na pohlaví. Obecně jsou odměny za činnosti prováděné většinou ženami prostě nižší než za činnosti prováděné většinou muži.

4. Existují i značné strukturální rozdíly mezi různými povoláními, které vytvářejí nevysvětlitelné a nepřijatelné rozdíly v platech mezi různými zaměstnanci v téže profesi, jen podle toho, zda pracují v převážně „ženském“ nebo převážně „mužském“ sektoru.

5. Aby se dosáhlo trvalé změny těchto podmínek, je nezbytné, aby během několika málo let mohly sektory ovládané ženami dosáhnout vyšších platových nárůstů než sektory ovládané muži, a aby tyto vyšší nárůsty platů byly účelově využity pro snížení obecných platových rozdílů mezi sektory ovládanými převážně ženami nebo převážně muži.

6. Podobné aktivity vyžadují širokou podporu všech zainteresovaných stran, jak mezi odbory, tak i mezi zaměstnavatelskými organizacemi. Aktivity musí přijmout většina stran, dokonce i v muži ovládaných sektorech, aby nebyly požadavky předkládány jen jako požadavky prosazující úzké speciální zájmy. Jestliže navržené akce podpoří mnoho lidí, bude tu dobrá základna pro jejich úspěch bez požadavků na další kompenzace z muži ovládaných sektorů.

7. Bude nezbytné vytvořit široké aliance mezi příslušnými odborovými svazy, abychom mohli dosáhnout trvalých změn ve vztazích platů v sektorech ovládaných především ženami a především muži, o které nám jde. Nejlepším řešením by bylo, kdybychom mohli zformulovat společné cíle a vytvořit společné strategie pro dosažení těchto cílů s dalšími zainteresovanými organizacemi.

{{Kongres vyzývá EPSU:}}

8. Vytvořit dodatek k usnesení o rovných platech a platové politice EPSU se závěrem, že není přijatelné, aby platy v sektorech, kde převládají ženy, byly nižší než v sektorech, kde převládají muži, a že takové platové rozdíly musejí být odstraněny.

9. Jako metodiku upozornit na nezbytnost hledání široce založených aliancí, aby byly zformulovány společné požadavky spolu s dalšími zainteresovanými odborovými svazy.

{Přijato 10. června 2009}
<doc14547|left>