Usnesení R.A.1: Posilování evropských odborů ve veřejném sektoru

Vzhledem k pokračující globalizaci a evropskému integračnímu procesu rychle probíhá řada velkých sociálních změn; tyto změny jsou odezvou fungování a budoucnosti odborů na národní úrovni, ale především také na úrovni EPSU a celé Evropy.

1. Rostoucí komplexnost a dynamika společnosti
Rostoucí rozdíly v individuálních zájmech vedou k tomu, že jedinci se stávají členy několika skupin. Skupiny ve společnosti se zmenšují, jsou rozdílnější ve svém složení a jsou dynamičtější, a proto je obtížnější je rozeznat a oslovit. Tento efekt je posílen i procesem volného pohybu osob, zboží a služeb v rámci EU.

2. Zájmy jednotlivců a skupin jsou stále důležitější
Solidarita mezi jednotlivci a skupinami a sociálními kolektivy je silnější, když existuje spojení mezi osobními (skupinovými) zájmy a kolektivem.

3. Změněná poptávka na trhu práce
Rozvoj evropské znalostní ekonomiky vede mezi jiným k rostoucí poptávce po vysoce vzdělaných lidech, digitalizaci jednoduchých administrativních úkonů a přesunu práce do nízko-příjmových zemí. Proto je postavení méně vzdělaných lidí pod stále větším tlakem.

4. Přímé důsledky uvolněných tržních sil a privatizace
se projevují rostoucí flexibilizací podmínek zaměstnanosti na dolním konci trhu práce.

5. Delší průměrná délka života a stárnutí společnosti nutí naši společnost k tomu, aby se zabývala budoucími nedostatky na trhu práce.

6. Pokračující digitalizace
Digitalizace společnosti, např. „E-government“ (=digitální správa) bude pokračovat rychlým tempem, což znamená, že práce dosud vykonávané lidmi zmizí. Digitalizace ovlivňuje také vzorce komunikace mezi lidmi. Nemožnost přístupu k digitálnímu světu brání sociálnímu začlenění.

7. Rostoucí důležitost udržitelnosti vývoje
Vzhledem ke snižující se dostupnosti přírodních zdrojů a ke klimatickým změnám přikládá společnost větší význam udržitelnosti vývoje.

8. Co tyto trendy znamenají pro odbory a pro EPSU?
Zjistili jsme, že všechny svazy EPSU zápasí s prudce klesající reprezentativitou. Počet členů klesá jak v celkovém počtu, tak i ve skupinách a sektorech. Jako odbory máme velkou odpovědnost a musíme být připraveni prověřit sebe i svou odborovou práci. Aby byla odborová práce efektivní, musíme se zaměřit na RŮST odborů, abychom byli v kontaktu se všemi zaměstnanci a sektory. Jestliže odbory chtějí zůstat v kontaktu se zaměstnanci a zůstat reprezentativní pro všechny skupiny a sektory, musíme provést změny, abychom se stali atraktivními prostávající i potenciální členy.
Růst – tím, že dáme koprogramu záležitosti, na kterých zaměstnancům skutečně záleží. Tyto ústřední záležitosti musejí být aktualizovány a testovány různými způsoby. Existují potřeby členů, se kterými jsme tradičně nepracovali.
Růst – tím, že zavedeme nové formy odborových aktivit zaměřených na mladou generaci, na specifické skupiny,( jako jsou třeba ti, kdo nemají stálou práci) a na nová témata.
Jestliže máme přijmout více nových členů, to, co jako odbory děláme a jak pracujeme ve prospěch potřeb zaměstnanců, musí být naprosto jasné každému, kdo chce do odborů vstoupit.

9. Jak jednat?
Aby se tento proces uvedl do praxe, žádá kongres, aby EPSU hrála stimulující a motivující roli se zaměřením na růst! Proto žádáme kongres, aby:
1. růst (EPSU jako celku a každého svazu zvlášť) se stal základním prvkem každé volby, kterou EPSU dělá s ohledem na politiku a hájení zájmů.
2. EPSU byla využívána jako platforma pro nejlepší praxi, nové strategie a formy obnovy, které povedou k růstu, a soustředila se na vzájemnou výměnu zkušeností. Požadujeme zorganizování konference na téma růstu, aby byl položen základ pro další rozvoj této pozice platformy. Téma „jak podporovat růst a jak se vzájemně posilovat“ by se mělo objevit v programu činnosti EPSU.

{Přijato 10. června 2009}

<doc14546|left>