Usnesení R.1: Kvalitní veřejné služby – kvalitní život

{{A. Afilace EPSU na svém zasedání na 8. kongresu v Bruselu 8.-11.6.2009 potvrzují, že:}}

1. Veřejný sektor je dynamickou a podstatnou součástí evropského sociálního modelu, protože přispívá k sociální soudržnosti a splnění základních práv evropských občanů, protože:
- Kvalitní veřejné služby mají zásadní význam pro všechny členy společnosti: občany, zaměstnance, podnikání, zranitelné skupiny jako jsou migranti a chudí lidé;
- Veřejné služby přispívají ke sdíleným hodnotám solidarity, pohlavní rovnosti a ne-diskriminace, a také ke konkurenceschopnosti, trvalému hospodářskému rozvoji a sociální a teritoriální soudržnosti.
- Veřejné služby a vstřícný veřejný sektor jsou základem pro zvládání velkých výzev demografických změn a změn klimatu.

2. Rozvoj kvalitních veřejných služeb je v oblasti působnosti EPSU zásadní. Veřejní činitelé na všech úrovních musejí převzít odpovědnost za financování, organizaci a poskytování veřejných služeb založených na solidaritě, respektování sdílených principů a hodnot rovného přístupu, všeobecnosti, trvalosti, přizpůsobivosti, dostupnosti, blízkosti, sociálního partnerství a demokratické kontroly.

3. Pozitivní evropská agenda musí stát proti zavádění trhu do veřejných služeb, jak uvnitř EU, tak i mimo ni. EPSU bude i nadále protestovat proti privatizaci, outsourcingu a různým formám zavádění trhu do veřejného sektoru včetně veřejno-soukromého partnerství (PPP), které má negativní dopady na kvalitu služeb pro občany i na jejich zaměstnance. Nemůžeme akceptovat změny ve způsobu, jakým jsou veřejné služby poskytovány, který oslabuje solidaritu ve společnosti a všeobecný přístup k těmto službám. Pozitivní evropská agenda musí také zabránit další sektorové liberalizaci v EU, zvláště ve zdravotnictví a sociálních službách i ve vodohospodářství.

4. Veřejný sektor potřebuje dostatečné množství dobře kvalifikovaného, motivovaného a dobře placeného personálu. To vyžaduje dobré a transparentní řízení a práva odborů na informace, konzultace a vyjednávání. Vyžaduje také opatření na podporu sladění profesního a rodinného života a skoncování se všemi formami nejistého a prekérního zaměstnání jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

B. 8. kongres vyzývá EPSU a její afilace:

5. Pokračovat v požadování horizontálních legislativních opatření na úrovni EU ohledně veřejných služeb, dále požadovat Akční program EU ohledně kvalitních veřejných služeb založený na Protokolu o veřejných službách přijatém 27 vládami EU v roce 2008. Program by měl stanovit konkrétní cíle pro zlepšení veřejných služeb na různých úrovních, vycházející z hodnot a principů veřejných služeb – solidárního financování, standardů a kritérií kvality, podílení se zaměstnanců a občanů – a hodnocení. Program by měl být rozšířen i na evropskou politiku sousedství a měl by na něj brán ohled v hospodářských partnerských smlouvách. Měl by být doprovázen monitorováním a podpůrnými nástroji, které povzbuzují veřejnou správu k rozvíjení veřejných služeb založených na solidaritě.

6. Vyvíjet tlak na regulování a/nebo dohody o specifických problémech, např.:
- Rozšířit definici toho, co spadá pod precedenční případy „domácího“ poskytování veřejných služeb.
- Podporovat veřejno-veřejnou spolupráci, jako je spolupráce mezi komunálními službami.
- Dát větší prostor zařazení sociálních kritérií včetně kolektivních smluv a kritérií ochrany životního prostředí ve smlouvách o veřejných zakázkách.
- Zabývat se korupcí a zdůrazňovat dobrou administrativu, transparentnost, demokratickou kontrolu a podíl zaměstnanců a jejich zástupců i uživatelů na organizaci, poskytování a hodnocení kvality veřejných služeb.
- Zajistit, že kriteria obecného zájmu platí i pro „eGovernment“ (elektronickou správu).
- Zdůraznit odpovědnost správy za dodržování obecných a základních práv, např. práva každého dítěte na přístup ke kvalitní péči o dítě.
- Zlepšit kvalitu práce, např. prostřednictvím celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, opatření na podporu genderové rovnoprávnosti a rovnosti příležitostí pro všechny.
- Vytvořit indikátory produktivity, které berou v úvahu i kvalitu a ne pouze hospodářský výsledek.

7. Je nezbytné rozšířit principy a hodnoty veřejných služeb na veškerou politiku a aktivity EU. Veškerá politika by měla být nahlížena z hlediska jejich přispění k rozvoji kvality veřejných služeb, včetně makroekonomické politiky, evropských strukturálních fondů a vnější politiky (např. evropská politika sousedství, dialog mezi EU a Ruskem, pakt stability na Balkáně, Obecná dohoda o obchodu a službách- GATS).

8. Vyvíjet tlak na dostatečné veřejné výdaje na veřejné služby a veřejný sektor – jako investice a nikoli náklady – prostřednictvím udržování a rozvoje solidárních systémů financování. EPSU by měla pracovat na problematice spojené s financováním veřejných služeb, jako je zdanění, transparentnost a spravedlivé rozdělování bohatství.

9. Podniknout akce, aby migranti, včetně těch, kteří nemají dokumenty, byli chráněni před vykořisťováním a měli přístup ke službám, které potřebují.

10. Dále poskytovat zdroje pro výzkum, vzdělávání, výměnu informací, osvětu, budování aliancí s organizacemi občanské společnosti a kampaně v boji za investice do kvalitních veřejných služeb a proti různým tržním formám včetně PPP.

11. Rozvíjet koordinovanou strategii pro zajištění toho, aby neziskový sektor (charita, družstva, sociální podniky) doplňoval a nikoli nahrazoval veřejný sektor. Zlepšit podmínky zaměstnanosti zaměstnanců v soukromém sektoru, kteří poskytují veřejné služby.

12. Začlenit dimenzi kvalitních veřejných služeb do sektorové práce EPSU a do sociálního dialogu. EPSU bude pracovat na lépe strukturované spolupráci v oblasti veřejných služeb s příslušnými evropskými odborovými federacemi, např. při prosazování společných stanovisek k veřejným smlouvám a úlevám.

{Přijato 10. června 2009}
<doc14549|left>