EPSU - HOSPEEM kodex chování a kroků navazujících na etický přeshraniční nábor a udržení pracovníků v nemocničním odvětví

Přijato 7. dubna 2008

Úvod HOSPEEM a EPSU uznávají nestejné a nepotřebné zatížení zdravotních systémů, způsobené neetickými náborovými postupy v EU. Evropští sociální partneři v nemocničním odvětví chtějí zveřejnit tuto situaci a ustanovit kodex chování, jehož cílem je podporovat etické chování a učinit přítrž neetickým postupům při přeshraničním náboru zdravotnických pracovníků.

Pro dosažení výše uvedených cílů je nutné, aby zaměstnanci a pracovníci spolupracovali a pracovali s vládami, regulačními a profesními orgány a dalšími případnými investory na místní, regionální a národní úrovni, za účelem chránit práva pracovníků a zajistit zaměstnavatelům přísun pouze vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Investoři by měli všichni pracovat společně, aby se zdravotní služby zachovaly přístupné všem, aby byly vysoce kvalifikované a udržitelné, a aby ve správě lidských zdrojů ve zdravotním odvětví v Evropě vládla určitá transparentnost, práva a rovnost.

Zdravotní péče je základní částí evropského sociálního modelu, a proto je nutné, aby se všichni příslušní činitelé zavázali ke správnému a efektivnímu fungování. K tomu je zapotřebí mnohostranná strategie, která musí vzít v potaz různé výzvy, kterými procházejí různé země v oblasti nedostatků ve zdravotní péči, a důvody, proč se zdravotní pracovníci rozhodují migrovat. Ve všech zemích by měli být podpořeny strategie, které povedou k náležitému zabezpečení pracovními silami. EPSU a HOSPEEM proto chtějí povzbudit a co nejvíce přispět k vývoji a zavedení politiky na místní, národní a evropské úrovni, se záměrem přispět k udržení pracovní síly a podpořit vysokou kvalitu zdravotní péče v rozvinutých a rozvojových zemích.

Na druhé straně evropští sociální partneři v nemocničním odvětví uznávají možnost výhod z migrace jak pro pracovníky, tak zaměstnance ve vysílající i přijímací zemi, vyplývající z výměny pracovních postupů, znalostí a zkušeností.

- EN / FR / DE / ES / SV / BG / CZ / HU / PL / RO / RU

- Press release

- EPSU-HOSPEEM joint letter (for our members only)

More like this