Dlouho očekávaná strategie EU v oblasti péče je krok správným směrem, ale pečovatelé potřebují více!

Dlouho očekávaná strategie EU v oblasti péče je krok správným směrem, ale pečovatelé potřebují více!

Tisková zpráva

(V Bruselu dne 7. září) Dnešní zveřejnění evropské strategie v oblasti péče Evropskou komisí je dobrou zprávou pro pečovatele. Toto dlouho očekávané zaměření na pracovníky v pečovatelském sektoru správně uznává, že dobré pracovní podmínky jsou zásadní pro odolnost a přitažlivost tohoto odvětví, a tím i pro kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) vítá výzvu k akci.

Uznání, že služby dlouhodobé péče představují veřejný statek, je krok správným směrem k zajištění práva na péči, jak je zakotveno v zásadě 18 Evropského pilíře sociálních práv. Ačkoli nás těší výzva k větším veřejným investicím do odvětví péče a podpora úsilí regionálních a místních orgánů o investice, strategie nijak neomezuje komodifikaci péče. Vzhledem k řadě skandálů, které se v posledním roce objevily v souvislosti se ziskovou péčí, není volání po větší regulaci a mechanismech kontroly kvality investic dostatečné. Veškeré zisky v odvětví péče by měly zůstat v tomto odvětví a ve prospěch pečovatelů a osob, o které je pečováno – ať už se jedná o děti, seniory nebo osoby se zdravotním postižením.

Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU, k tomu uvedl: „Vítám důraz na přehodnocení úlohy pečovatelů, a to jak v oblasti dlouhodobé péče, tak i v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky jsou nezbytné pro nábor a udržení motivovaných pracovníků, a tím i pro řešení rostoucího nedostatku pracovních sil.“ Pokračoval: „Jsme rádi, že do strategie byla zahrnuta řada doporučení EPSU týkajících se dobrých pracovních podmínek, například spravedlivých pracovních smluv, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příležitostí k trvalému profesnímu rozvoji. Ohlášené monitorování však musí být seriózním nástrojem, aby se předešlo dalším situacím, jako byla ta, jíž jsme se stali svědky v případě společnosti ORPEA ve Francii – hlavního poskytovatele péče v druhé největší evropské zemi.“

Strategie je opakováním dlouhodobé výzvy EPSU členským státům, aby ratifikovaly a prováděly Úmluvu MOP č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Úmluvu MOP č. 190 o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce. Čtyři zásady, které Komise oznámila – dostupnost, přístupnost, cenová dostupnost a kvalita –, jsou důležitým mezníkem a je pozitivní, že navazují na doporučení 15 a 29 Konference o budoucnosti Evropy (FoEC). Jsme však zklamáni, že nebylo přijato doporučení 51, které požaduje neziskový systém zdravotní péče.

Jak je uvedeno v celém sdělení i v obou doporučeních Rady, kolektivní vyjednávání a zapojení sociálních partnerů má zásadní význam pro zajištění ochrany pracovníků v souvislosti s rychlým růstem a transformací odvětví péče. EPSU a sociální zaměstnavatelé se již více než deset let podílejí na budování kapacit  pro sociální dialog v odvětví péče na národní úrovni. Proto vítáme návrh na zvýšení podpory těchto projektů na budování kapacit. Sdělení rovněž zdůrazňuje potřebu rozvíjet sociální dialog v odvětví péče na úrovni EU. Vyzýváme Komisi, aby nezpůsobila další zbytečné zdržení a zřídila odvětvový výbor EU pro sociální dialog v oblasti sociálních služeb, o jehož vytvoření jsme požádali v červnu 2021 společně s našimi sociálními partnery – zaměstnavateli v sociálních službách.

V neposlední řadě strategie péče osvětluje dimenzi rovnosti pohlaví, která se v odvětví péče velmi týká. Jak uvedli všichni komisaři na dnešní tiskové konferenci, 90 % pracovníků v oblasti péče s nízkým ohodnocením tvoří ženy. Jak se uvádí ve strategii, zvýšení mezd by proto mohlo přispět ke snížení celkových rozdílů v odměňování žen a mužů, a tedy i rozdílů v důchodech. Strategie se rovněž zabývá problematikou rovnosti pohlaví v oblasti neformální péče. Jak jsme nedávno zdůraznili v našem společném prohlášení s organizací Eurocarers, přílišnou závislost členských států na neformálních pečovatelích, z nichž většinu tvoří ženy, je třeba řešit většími investicemi do veřejných služeb. Tyto veřejné služby jsou základem všeobecného přístupu ke kvalitní péči.

Konec

Další kontaktní informace Pablo Sanchez, [email protected] 0032 (0) 474626633

 

Pro reakci ETUC