ЕPSU – HOSPEEM правила за поведение и проследяване на етично назначение и задържане на външни кадри в болничния сектор Прието на 7.04.2008г

{{ЕPSU – HOSPEEM правила за поведение и проследяване на етично назначение и задържане на външни кадри в болничния сектор Прието на 7.04.2008г }} {Прието на 7.04.2008г}
{{ {{{Въведение}}} }} HOSPEEM (Европейска асоциация на болничните и здравни работодатели) и EPSU (Европейска федерация на съюзите за обществени услуги) са запознати с неравноправното отношение и излишното затруднение на здравната система, предизвикано от неетичната практика за назначаване на персонал в ЕС. Европейските социални партньори в болничния сектор искат да се справят със ситуацията и да наложат правила на поведение, чиято цел е да създадат етична и да прекратят неетичната практика на назначаване на външни здравни кадри. За да се постигне това, работодатели и служители трябва да си сътрудничат и да работят съвместно с правителствени, регулаторни органи и други свързани участници на местно, регионално и национално ниво, за да защитят правата на служителите и да се уверят в това, че работодателите получават високо квалифициран персонал. Всички участници трябва да работят заедно, за да постигнат достъпно, високо качествено и стабилно здравно обществено обслужване, в уверение на това, че прозрачност, справедливост и равноправие стоят в основата на управлението на човешките ресурси на здравеопазването в Европа. Здравеопазването е важна част от европейския социален модел и затова съответните участници трябва да бъдат отдадени на честен и ефективен труд. Това включва многоаспектна стратегия, която трябва да вземе предвид различните предизвикателства, които различните страни срещат по отношение на липсите в здравеопазването и причините, поради които здравните работници решават да имигрират. Трябва да се подкрепят стратегии, които налагат адекватно снабдяване с работна сила във всички страни. Ето защо EPSU и HOSPEEM искат да насърчат и доколкото е възможно, да съдействат за създаването и развитието на политика на местно, национално и европейско ниво, с цел да увеличат задържането на работна сила и да наложат достъпно и висококачествено здравеопазване в развитите и развиващите се страни. - [EN->art3715] - [FR->art3716] / [DE->art3719] / [ES->art3720] / [SV->art3722] - [Press release->art3718] - [EPSU-HOSPEEM joint letter->art3721] {(for our members only)}

More like this