Międzynarodowa solidarność dla zintegrowanego przemysłu

DEKLARACJA Z KONGRESU EPSU

Międzynarodowa solidarność dla zintegrowanego przemysłuStandardy EPSU odnośnie Europejskiego Przemysłu Energetycznego i GazowegoStała Komisja EPSU do spraw Usług Komunalnych uzgodniła, iż przedsiębiorstwa działające na polu europejskiego przemysłu energetyki i gazu są zobowiązane zastosować się do kluczowych Konwencji Praw Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Te kluczowe Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) ustanawiają prawo do organizowania się oraz prawo do rokowań zbiorowych (Nr 87 i 98), do równości szans i do jednakowego wynagrodzenia (Nr 100 i 111), do zniesienia pracy przymusowej (Nr 29 i 105) i do wyeliminowania pracy dzieci (Nr 138 i 182).

Stowarzyszone przy EPSU związki zawodowe nie godzą się na naruszanie tych standardów.

Związkom zawodowym ujawniającym naruszanie tych standardów zostanie udzielone wsparcie ze strony EPSU i stowarzyszonych związków zawodowych, które to organizacje zaangażują się w kampanię solidarnościową w celu zapewnienia podporządkowania się przedsiębiorstw ustanowionym normom.

Strajkowe poparcie

Organizacje stowarzyszone z EPSU, na prośbę organizatorów strajku i uprzednio poinformowane, wyślą do pracodawców ostrzeżenia, iż będą monitorować akcję strajkową (1). W okresie strajkowym związki zawodowe stowarzyszone przy EPSU będą również udzielały informacji członkom, przedstawicielom załogi oraz radom pracowniczym.

Respektowanie układów zbiorowych

Organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa i pracodawców są zobowiązane przestrzegać zawieranych porozumień zbiorowych. Pracodawcy lub przedsiębiorstwa, chcący odstąpić od krajowych układów zbiorowych wbrew woli partnerów ze związków zawodowych, muszą liczyć się z podjęciem działań solidarnościowych ze strony EPSU i stowarzyszonych związków zawodowych.

Biorąc pod uwagę działania solidarnościowe, EPSU wskaże grupę pracodawców lub przedsiębiorstw, która nie podpisze stosownego układu zbiorowego w zakresie sektora energetycznego (jak zostało ustalone przez odpowiednie związki zawodowe), podważając w ten sposób postanowienia układu.

EPSU wskaże grupę pracodawców lub przedsiębiorstw, która usiłuje pomijać związki zawodowe i nie dąży do nawiązania konstruktywnego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi w ramach działań solidarnościowych.

More like this